Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Как се образува изпълнително дело?
Добавено от Георги Иванов на 04 December 2013 01:50 PM

В системата Енфорсър ново дело се образува като се входира молбата за образуване на изпълнително дело от взискателя. Със самото входиране се образува и новото изпълнително дело.

Основната стъпка при образуване на ново ИД е правилното входиране на молба подадена от взискателя.

Стъпките за входиране на молбата от взискател за образуване на изпълтелно дело са следните:

1. От глобалното меню на системата се избира "Входящ регистър".

2. От лентата с бутони на входящия регистър се натиска бутона "Добави".

3. Попълва се формата на входящия документ.

Основни параметри на полетата във форма  "Входящ документ" - молба за образуване на ИД

 

 • Вх. № - входящият номер се генерира автоматично от системата. Забележка: Веднъж вече генериран входящ номер не може да се редактира.
 • Дата на входиране - системата генерира автоматично датата на входиране според датата на компютъра, на който се работи.
 • Описание - от падащия списък на полето се избира вида на документа(в случая това е "Молба за образуване на изпълнително дело");
 • Подател - в полето подател се избира лицето което подава молбата(в случая това е взискателя);
 • Брой документи - избира се броят документи, които се входират. Ако броят на молбите на едно лице е повече от 1, системата автоматично ще генерира няколко входящи номера в зависимост от техния брой; Това позволява да бъдат образувани няколко дела от един и същи взискател.
 • Образува дело - когато се входира молба за обр. на ИД отметката на това поле винаг трябва да бъде "Да"
 • Ред на статистика - оказва вида на вземането. Тази информация е важна за правилното отчитане на изпълнителните дела в статистическите отчети, които се подават към КЧСИ и МП;
 • Отговорник - оказва отговорника, който ще работи по ИД;
 • Отдалечен потребител - оказва отдалечен потребител (взискател) по ИД, ако клиента ползва услугата "регистър на взискатели".
 • Представител - това поле дава допълнителна информация за това, кой входира молбата и е представител по ИД (по дела на един взискател може да има повече от един представител).
 • Режим на погасяване - системата дава възможност да се избере начина на погасяване на дълга - ГПК или ДОПК;
 • Забележки - полето дава възможност да се наише допълнителна информация за входирания документ ако има такава;

След като информацията за входираната молба е попълнена коректно, се натиска бутона "Запиши". Системата автоматично генерира номер и дата на новообразуваното ИД.

Системата автоматично следи номерата на изпълнителните дела. Новото дело ще получи правилния номер.

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София