Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Методика за изчисляване на данни в отчет за МП и КЧСИ
Добавено от Георги Иванов на 24 February 2017 04:12 PM

Системата Енфорсър дава възможност да се съставят данните, необходими за попълването на отчетите на ЧСИ за КЧСИ и МП автоматично.

Изчисленията в отчета са изцяло съобразени с изискванията, на които трябва да отговарят отчетите на ЧСИ, определени в  НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

За да може системата да изчисли възможно най-верни данни за отчета трябва да са максимално пълно изпълнени следните предварителни изисквания:

  1. Трябва е посочен реда на статистиката на всички изпълнителни дела в програмата (За делата, за които той не е посочен системата може да се опита да го попълни автоматично)
  2. Всяко изп.дело трябва да имам попълнени страни и дълг.
  3. При изпълнителните титули, коректно трябва е попълнено полето „Присъединен титул“ за да може Енфорсър да различава присъединените от неприсъединените титули
  4. Трябва да са изготвени погасявания/разпределения на постъпилите по делото суми с цел правилно изчисление на събраните суми.
  5. Датата при сменяне на статуса на изп.дело от активно на спряно, възобновени, свършено, прекратено и изпратено, трябва да е коректно посочена.
  6. Изходящите документи трябва да се отбелязват като връчени с цел коректното им отразяване в отчета.
  7. Входираните жалби трябва да използват описание „ВЗИСКАТЕЛ – ЖАЛБА СРЕЩИ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ“ или „ДЛЪЖНИК – ЖАЛБА СРЕЩУ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ“. Алтернативно на това описанието на входящия документ трябва има поле "жалба": "ДА"
  8. Опростените суми по предметите на изпълнение трябва да бъдат попълнени в полето "Опростена сума".

Данните в раздел I в колона 4,5,6 се генерират на база статуса на изпълнителното дело и датата на статуса за текущият период.

Колона 4 - влизат всички дела със статус "СВЪРШЕНО" за отчетния период;

Колона 5 - влизат всички дела със статус "ПРЕКРАТЕНО" за отчетния период;

Колона 6 - влизат всички дела със статус "ИЗПРАТЕНО" за отчетния период;

 

Методиката за изчисляване на данните във финансовата част на отчета (раздел II) в системата Енфорсър е както следва:

 Колона 1 - Попълва се на база предходен отчет. Не се изчислява автоматично от Енфорсър.

 Колона 2 - Сума на всички вземания по основен изпълнителен титул за дела, образувани в рамките на отчетния период.

  - Не влизат суми от присъединени титули.

  - Не влизат суми от публични вземания.

 Колона 3 - Сбор на колона 1 + 2. Не се изчислява автоматично от Енфорсър

 Колона 4 - Сбор от колона 5, 6, 7, 8 и 9; ВСИЧКИ СУМИ ГЕНЕРИРАНИ В ТЕЗИ КОЛОНИ СА НА БАЗА СУМИТЕ ВЛИЗАЩИ В НАПРАВЕНИТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА /ПОГАСЯВАНИЯТА/ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПО ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ДАТАТА НА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО!!!

 Колона 5 - Сума на всички погасени такси за отчетния период.

  - Т.26 се включва.

  - Не се включва т.31

  - Сумата включва ДДС.

 Колона 6 - Сума на всички погасени т.31 за отчетният период.

  - Сумата включва ДДС.

 Колона 7 - Сума на погасени вземания, тип: "Разноски по изпълнителното дело" за отчетният период.

 Колона 8 - Сума на погасените лихви

 Колона 9 - Суми на погасени вземания, които не са "Лихви" и "Разноски по изпълнителното дело".

 Колона 10 - Сума на всички доброволно погасени суми по изпълнителни листове (по колони 5, 6, 7, 8 и 9),

   - За доброволно платени суми, се считат "Постъпили плащания", отбелязани като доброволно "Да".

Колона 11 -  В колоната влизат всички неплатени суми по изпълнителни листи по дела със статус - Прекратено, Изпратено.

  - В колоната не влизат присъединени вземания.

  - В колоната влизат непогасените суми по изпълнителни листи по всички дела на ЧСИ, не само делата образувани в отчетния период. 

  - За посочване на опростени суми се използва полето "опростена сума" в предмет на изпълнение по изпълнително дело. 

  - Опростените суми се взимат предвид само за активни дела. Всички суми посочени в това поле се сумират и се добавят към колона 11.

  - Когато едно дело мине в статус спряно/прекратено/свършено, спират да текат лихвите по него (замразяват се стойностите им). 

  Колона 12

     к.3 - к.9 - к.11

(3 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София