Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Как се въвежда титул и страни по изпълнително дело?
Добавено от Георги Иванов на 04 December 2013 03:42 PM

Следващата важна задача след като бъде образувано изпълнително дело е правилното попълване на изпълнителният титул и страните по него.

Стъпки за попълване на страните по изпълнителното дело:

  1. Отваря се изпълнителното дело, за което ще се попълва информацията;
  2. В прозореца "Изпълнителни титули и страни по делото" се натиска бутона "Добави"
  3. Отваря се форма "Изпълнителен титул"

Основни параметри на формата:

  • Изп.титул - от падащото меню се избира вида изпълнителен титул; Най-често това е "Изпълнителен лист".
  • Присъединен титул - Ако титула е присъединен за делото, се посочва "да".
  • Вх. документ - показва входящия номер и датата на молбата за образуване на изпълнителното дело;
  • Съд - от падащото меню се избира съдът издал изпълнителния титул; За по-лесно въвеждане можете да въведете частично името на съда (например "Плов" за Пловдид) и системата ще ви покаже списък със всички съдилища в Пловдив.
  • Дата на издаване - попълва се датата на издаване на изпълнителния титул;
  • Основание - от падащото меню се избира основанието за принудително изпълнение;
  • Описание в документ - Ако това поле бъде попълнено, това описание ще бъде използвано в генерираните от системата документи за печат.

Панел на формата  "Произход на вземания"

В тази част се попълва описанието на произхода на вземането - неговият тип,вид и произход. Въвеждането на информацията става като се натисне "добави", и след това се кликне в празната клетка под всяка от изброените колони и се избере от падащият списък съответната стойност касаещ вземането. Информацията от тази графа се подава към регистъра на длъжниците.

Панел на формата "Съдебни дела"

В тази част се въвежда информация относно съдебното решение - съд, вид, година, номер и състав издал изпълнителния титул. Въвеждането на информацията става като се натисне "добави", и след това се кликне в празната клетка под всяка от изброените колони и се избере от падащият списък съответната стойност касаещ вземането.

Панел на формата "Страни по титула"

В тази част се добавят всички страни по изпълнителния титул - взискатели и длъжници. Под всяка от колоните има падащ списък от където се избира лице. Лицето не се попълва като свободен текст, а се избира от падащия списък. За да намерите определено лице в системата може да търсите по ЕГН/ЕИК/Име - това става като попълните ЕГН/ЕИК/Име, или част от тях в празното поле.

 .

Ако дадена страна липсва в системата, попълването Й става като се кликне върху бутона "човече с плюс". 

 

 

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София