Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Ръчно задаване на т.26 при погасяване/разпределение.
Добавено от Георги Иванов на 29 August 2017 05:05 PM

Системата Енфорсър дава възможност за ръчно погасяване на т.26 при извършване на разпределение/погасяване/ на постъпила сума.

  1. Преди да се пристъпи към ръчно въвеждане на стойност за т. 26 от падащото меню "Погаси т.26" се избира стойност - НЕ. Това е необходимо за да може след въвеждане на ръчна стойност за т.26 да може да се довъведе разликата от останалата неразпределена сума за постъпилите плащания.
  2. Ръчното погасяване на т.26 се извършва при извършване на самото разпределение на постъпилите суми в клетките на колона "Разпр.т.26 вкл.ДДС" срещу всяко едно от вземанията добавени в предмета на изпълнение, за което се извършва погасяване. 
  3. За да бъде разпределена цялата сума на постъпилото плащане в клетката на колона "Разпределена сума" се въвежда остатъчната стойност на неразпределената сума (пример: ако постъпилата сума е 100 лв., при разпределяне на 80 лв. за т.26 в клетката на колона "Разпределена сума" се въвежда разликата от 20 лв.). Системата сборува двете суми (за т.26 и за погасеният сълг от предмета на изпълнение) и по този начин не остават неразпределени суми.

При погасяване на суми от предмета на изпълнение, за които има надвзета т.26 система не удържа т.26 за конкретното вземане, докато не се изравни надвзетата сума за т.26 с дължимата по извършваното разпределение.

Как да видим дали има надвзета сума за т.26?

От бутона за скритите колони се маркира отметка на "Баланс т.26";

  • Когато баланса на т.26 има отрицателна стойност, това означава, че има надвзета т.26 за конкретния ред на вземане с предишни разпределения по ИД;
  • Когато баланса на т.26 има положителна стойност, това означава, че има недосъбрана сума за т.26 за конкретния ред на вземане с предишни разпределения по ИД;
  • Когато баланса на т.26 има 0 /нулева/ стойност, това означава, че има равенство на събраните суми по разпределенията за погасявания на редовете по предмета на изпълнение и дължимите пропорционални т.26 за всяка една постъпила и разпределена сума;

Как да разберем за кои разпределения има опростени, събрана повече или по - малко т.26?

Информация за всяко направено разпределение /погасяване/ на т.26 може да бъде получена от бутона "Разбивка погасявания" в панела на формата "Предмет на изпълнение" като бъде маркирано съответното вземане, за което искаме да получим подробна информация. От бутона за

Таблицата дава точна информация за:

  • Опростена т.26 за отделните погасявания/разпределения;
  • Дата/час на извършеното разпределение;
  • т.26 без ДДС по подразбиране - показва стойността на т.26 за постъпилата и разпределена сума, която системата изчислява автоматично при извършване на разпределение;
  • т.26 без ДДС показва стойността на реално разпределената и удържана сума за отделните погасявания;

забележка: когато няма равенство между стойностите в клетките на т.26 без ДДС и т.26 без ДДС по подрабиране, това означава че погасяването на т.26 е било извършено ръчно в увеличение или намаление на размерът и!

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София