Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Как се въвежда дълг за изпълнително дело?
Добавено от Георги Иванов на 06 December 2013 10:08 AM

Въвеждане на дълг 

Данните за дълга за изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело.

В този раздел присъстват три секции:

 • Предмет на изпълнение (горя вдясно)
 • Такси (долу вдясно)
 • Сметка за размера на дълга (горе вляво)

Дълга по изпълнителен титул се въвежда в секцията "Предмет на изпълнение"  (горе вдясно).

Предмет на изпълнение

Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или др. изпълнителен титул, както и размера на т.26 за всяко от вземанията (платена и неплатена).

За пълно разбиране на работата с дълга, ЧСИ и неговите служители следва да разбират някои концепции, относно дълга, които се използват в цялата система и са от голямо значение за правилната работа с финансовата част на Енфорсър. Една от тези концепции е тази за същността на предметите на изпълнение.

В Енфорсър всеки изпълнителен титул (било то изпълнителен лист, удостоверение от НАП или др.) трябва да има поне един предмет на изпълнение (но може и повече). Всеки предмет на изпълнение може да бъде паричен или непаричен. Паричните съдържат поне едно парично вземане - главници, лихви, разноски,а непаричните поне едно действие, което трябва да се извърши - въвод, предаване на дете и т.н.

Във всеки предмет на изпълнение се описват и страните (взискатели и длъжници). Това е необходимо поради факта, че макар в един изпълнителен титул да има описан повече от един длъжник, то те може да дължат разделно, а не солидарно. В този случаи, един изпълнителен титул трябва да има толкова предмети на изпълнение, колкото разделни предмети на изпълнение има. Когато, обаче, има повече от един длъжник, но те дължат солидарно, то тогава предметът на изпълнение е един.

 

Добавяне/редакция на паричен предмет на изпълнение

Паричните предмети на изпълнение се добавят от форма, която се показва от бутона "Добави паричен предм."  Във формата се съдържат полета и две, една под друга, таблици.

Полетата и таблиците биват:

 • Изпълнителен титул - Падащ списък, от който се избира изпълнителния титул, за който ще се отнася добавяния предмет на изпълнение. След като посочите изпълнителен титул, Енфорсър автоматично добавя страните от изпълнителния титул като страни по предмета на изпълнение в таблицата "Страни", която се намира по-долу на екрана.
 • Режим т. 26 - Падащ списък, от който се посочва режимът на т.26. Те биват:
 1. "Автоматичен" - т.26 за този предмет на изпълнение ще се изчислява изцяло автоматично.
 2. "Автоматичен +/- сума" - при избор на тази опция се появява скрито поле "т.26 +/- сума", в което следва да се въдете сума с положителен или с отрицателен знак като т.26 ще се изчисли автоматично като от автоматично изчисления размер ще се добави или извади посочената сума в полето "т.26 +/- сума".
 3. "Ръчен" - размерът на т.26 за предмета на изпълнение ще е посочен от ЧСИ, без да се променя автоматично в последствие. При избор се появява скрито поле "т.26 ръчен размер".
 4. "Без т.26" - не се начислява т.26 за предмет на изпълнение. 
 • ДДС% за т.26 - Падащ списък, от който се посочва ставката по ДДС за т.26.
 • Описание на ПИ - Ръчно описание на предмет на изпълнение (ще се използва вместо автоматично генерирания от Енфорсър).

Страни:

 • Тази таблица служи за описване на страните по предмета на изпълнение, които може да се различават от страните по изпълнителния титул. Това, както се споменава по-горе, се дължи на факта,че при наличието на повече от един длъжник, отговорността може да е солидарна или разделна.

  Когато в един изпълнителен титул, има повече от един длъжник и всички те дължат предмета на изпълнение, солидарно, то всички длъжниците следва да присъстват в тази таблица (по подразбиране, при избор на изпълнителен титул, Енфорсър добавя всички длъжници и взискатели).

  Когато, обаче, има два длъжника и те отговарят разделно, то тогава в таблицата "Страни" трябва да присъства само единия длъжник, а за другия следва да се добави втори, нов, предмет на изпълнение. Излишния длъжник се премахва като се избере посредством отметката и се използва бутона "Изтрий" , в лентата с бутони на таблицата.

  Когато има два длъжника и те дължат разделно, но дължат солидарно разноски, то тогава трябва има общо три предмета на изпълнение. По един за за всеки длъжник за неговата, разделна, част от дълга и трети предмет на изпълнение за разноските, в който и двата длъжника ще присъстват в таблицата "Страни".

  Положението при взискателите е подобно. Когато има две лица на страната на взискателя (т.е две лица търсят една обща сума от длъжник или длъжници), то те трябва да присъстват в таблицата "Страни". Когато, обаче, има две лица (двама взискатели), които търсят отделни вземания, разделно за всеки от тях, то за всеки взискател трябва да има отделен предмет на изпълнение. Такъв случай представлява и присъединяването на публични вземания на общини или държавата. За тях следва да има отделен предмет на изпълнение.

  Внимание: Правилното описване на взискателите и отговорността на длъжниците в тази таблица, е от голямо значение за правилното определяне на дълга на конкретен длъжник и по-специално във форма "Сметка за размера на дълга", както и за коректното функциониране на погасяването и/или разпределението.


Вземания:

 • Тази таблица съдържа кратка информация за вземанията по предмета на изпълнение и позволява добавяне, редактиране и изтриване на вземания посредством бутоните в лентата с бутони на таблицата.

Видовете вземания биват:

 • "Главница с лихва" този вид се използва за описване на главница към която има все още неизчислена лихва. Пример за използване на този вид вземане, е когато в изпълнителния лист има следното описание: "Главница в размер на 2332.23лв., ведно със законната лихва считано от 25.01.2007г.". По този начин в предмета на изпълнение ще се добави главницата и автоматично ще се изчисли лихвата към нея, в зависимост от детайлите които ще се посочат после за период, вид лихва и т.н.

 

Основни полета:
Описание

Това поле представлява падащ списък и позволява по-подробно описание на вземането. По подразбиране списъка съдържа описания, които са предварително въведени, но ЧСИ има възможност да добави нови описания посредством, последния бутон в полето, с иконка на папирус. Отделно през администрацията на програмата, могат да се изтрива предварително добавените.

Внимание:Веднъж въведено, едно описание може да се преизползва като се избере от списъка. Не е правилно за всяко вземане да се въвежда ново, подробно, описание.

Режим погасяване

Това поле представлява падащ списък, със следните варианти:

 • "ГПК" - посочва, че приоритета на погасяване между лихва и главница, ще е в ползва на лихвата - т.е лихвата е с привилегия пред главницата при погасяване (привилегии по ЗЗД)

 • "ДОПК" - посочва, че режимът на погасяване ще е по реда на ДОПК, при който първо се погасява главницата след което лихвата. Този режим се използва, когато изпълнителния титул е издаден по реда на ДОПК.

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва"!

Валута

Това поле служи, за информативно описание на валутата, в която е вземането и не определя различен режим на изчисляване на лихва от този за лева. Полето е видимо за всички видове вземания.

Сума

Размер на вземането. Полето е видимо за всички видове вземания с изкл. на вид "Лихва".

Месечно***

Това поле определя главницата като периодично (месечно) задължение. Използва се при издръжки или други случаи на периодични вземания. Полето се показва само, когато вида вземане е "Главница с лихва". Това поле, служи за показване на други полета, необходима за допълнителни описване на месечните, периодични вземания.

 

Вид лихва

Това поле представлява падащ списък и се използва за да се определи вида на лихвата към главницата, от който зависи начинът на изчисляването и. Вариантите са следните:

 • "Законна лихва" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и по формулата установена в Постановление № 72 от 8ми Април 1994г. на Министерски съвет.

 • "ОЛП +/- %" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и на основния лихвен процент, към който се добавя ръчно посочен процент (пункт) от полето "ОЛП + (%)", което поле се появява след избор на този вид лихва.

 • "Договорна лихва" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и ръчно посочен процент (пункт) в полето "Процент (%)", което поле се показва при избор на този вид лихва.

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва".

ОЛП + (%)

Това поле се използва в комбинация с вида лихва "ОЛП +/- %". и служи за определяне на процента (пункта).

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва" и полето "Вид лихва" е "ОЛП +/- %".

Процент (%)

Това поле се използва в комбинация с вида лихва "Договорна лихва" и служи за определяне договорения процент (пункт).

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва" и полето "Вид лихва" е "Договорна лихва".

Лихва от

Датата, от която започва да тече лихвата. Това поле не може да е празно.

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва".

Лихва до

Датата, до която тече лихвата. Това поле в общия случай не се попълва. Когато е празно лихвата ще се изчислява динамично, към днешна дата, до окончателното й погасяване. Ако това поле е попълнено, системата ще изчисли мораторна лихва.

Лихва (база)

Това поле посочва, на каква база да се изчислява лихвата (законната и договорната). По подразбиране е 360 дни, както е в Постановление № 78 от 1994г. на Министерски съвет. Повечето банки в страната изчисляват законната лихва на 365 дневна база и поради това често изчисляването на лихвата не съвпада с техните изчисления. В този случаи може да се използва това поле за да се зададе 365 дни като база за изчисление на законната или договорната лихва.

Изискуемо от

Това поле се използва за да се определи датата, от която вземането ще се взема пред вид за нуждите на функцията "машина на времето" в форма "Сметка за размера на дълга". Ако полето се остави празно, датата по подразбиране става 01.01.1990г., но ако е посочена, примерна дата 15.04.2011г., то ако в форма "Сметка за размера на дълга" се избере дата преди примерната, вземането ще се задраска в предмета на изпълнение и няма да се вземе пред вид.

 

 • "Неолихвяемо вземане" - този вид се използва, когато има вземане, което е точно изчислено в изпълнителни лист и към него няма лихва. Пример за такова е мораторната лихва за определен период, която е предварително изчислена в листа или други вземания, към които не би следвало да се начислява лихва.

 • "Разноски по изп.дело" - този вид се използва за добавянето на приети други разноски по изпълнителното дело. Пример за това е адвокатски хонорар по изпълнителното дело, разноски за вещи лица и т.н.

 • "Разноски по гр.дело" - този вид се използва за добавяне на описаните в изпълнителния лист, разноски по гражданското дело, било то адв. хонорари, държавни такси и т.н.

 • "Лихва" - използва се за добавяне и автоматично изчисляване на лихва към главница, но без самата главница да се дължи. Разликата е в това, че при вида "Главница с лихва" се начислява главницата и лихвата към материалния интерес, а при този вид в материалния интерес и предмета на изпълнение влиза само лихвата. Този вид, може да се използва и за добавянето на мораторна лихва, чиито размер не е посочен в изпълнителния лист, а е посочен само периода.

 

 

 

 

Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

Въвеждането на непаричен предмет на изпъление, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв. Разликата е в това, че полето "Вид вземане" в групата от полета "Вземане", съдържа само един вид - "Непарично вземане".

 • Вид вземане - За разлика от паричния предмет тук видът е само един - "Непарично вземане" тъй като е невъзможно да се опишат, дори частично, всички възможни непарични вземания.
 • Допъл.описание - В това поле се описва непаричното вземане в детайли, както е описано в изпълнителния лист (предаване на дете, въвод, запор на сметки, възбрана и т.н.).
 • Сума по обезп. - Когато непаричното вземане представлява налагане на обезпечителни мерки, в това поле се попълва сумата до която е допуснато обезпечението. Основната роля на това поле, е когато изпълнителното дело е по обезпечителна заповед, в която е допусната като обезпечение налагане на запорни съобщения на вземания от банки. Стойността на това поле може да се използва във шаблон, т.е. системата може да го изпише в генериран от нея документ.
 
 
 
 
(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София