Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Начисляване на такси по изпълнително дело
Добавено от Георги Иванов на 06 December 2013 12:23 PM

Описание

Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Поради това, Енфорсър, притежава ред функции за улесняване работата с такси. Някои от тях са:

 • Бързо и лесно начисляване на такси по множество изпълнителни дела.

 • Бързо и лесно издаване на сметки и фактури по множество изпълнителни дела.

 • Бързо и лесно издаване на сметка и фактура на длъжника за пропорционалните такси (т.26) след погасяване/разпределение.

Както при предмета на изпълнение, така и при таксите, има принципи и концепции, които следва да се усвоят с цел правилно използване на функциите свързани с тях.

Една от тези концепции, е че в Енфорсър не е задължително да се издаде сметка по чл.79 от ЗЧСИ за да се водят таксите начислени. Точно обратното, в Енфорсър, таксите първо се начисляват, с цел да е ясен пълният размер на дълга на длъжника и едва след това, при желание, се издават сметки и фактури за вече начислените по изпълнителното дело, такси.

Друга концепция е свързана с пропорционалната такса по т.26. С тази такса се работи, изцяло, през формата за добавяне на предмет на изпълнение (с полетата "Режим на т.26", "ДДС% т.25" и т.н). Това е така, поради неразривната връзка между таксата и материалния интерес, който по същество се формата от предмет на изпълнение.

 

Добавяне (начисляване) и редакция на такси

Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона "Добави"  в панела "Такси" на формата "Дълг"

 

Тя съдържа следните полета:

 • Действие - Полето представлява падащ списък, който позволява избор на действия по Тарифата към ЗЧСИ, както и възможност за начисляване на допълнително възнаграждение на ЧСИ по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗЧСИ.
 • Начислена на - Дата на начисляване на таксата.
 • Бр. - Бройката на извършените действия (Примерно 2бр. пълно проучване по т.2).
 • Сума - Размер на таксата за извършеното действие без да се вкл. ДДС.
 • ДДС(%) - Ставката по ДДС за таксата.
 • Платена от взискател - Това поле посочва дали таксата е предплатена от взискателя или не (По подразбиране не "НЕ"). При условие, че се избере "ДА", се появява допълнително поле "Предплатена от", в което се посочва, кой точно взискател е предплатил таксата.
 • Предплатена от - Полето представлява падащ списък съдържащ взискателите по делото и определя кой от всички тях е предплатил таксата.
 • Дължи се от длъжника - Това поле определя дали таксата е за сметка на длъжника. Ако таксата не е за сметка на длъжника, размерът й няма да се вкл. в форма "Сметка за размера на дълга" и няма да присъства в погасявания/разпределения.
 • Стара такса - Това поле се използва, когато таксата е начислена и събрана преди въвеждането на Енфорсър в кантората на ЧСИ.
 • Стара сметка № - Посочва се номерът на сметката, с която е платена таксата, ако сметката не е издадена от Енфорсър. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 • Стара сметка дата - Посочва датата, на която е издадена старата сметка. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 • Стара такса е платена от длъжника - Посочва дали старата такса, е платена вече от длъжника. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 • Предмет на изпълнение - В тази таблица се посочва отношението между таксата и предмет на изпълнение. Тук се посочва, кои длъжници дължат таксата (По подразбиране таксата се дължи солидарно от всички длъжници).Това става, като се кликне в/у бутона "Добави" , в лентата с бутона на тази таблица и се посочи предмета на изпълнение и длъжника.

 

 

Бързо начисляване на такси по едно изпълнително дело

Бързото начисляване на такси е една от автоматизациите, които Енфорсър предлага с цел улесняване и ускоряване на работата. Чрез тази функция не се налага всяка такса да се начислява поотделно, а се използват предварително подготвени шаблони с такси (системни шаблони) за начисляване, като освен предварително подготвените, ЧСИ може да създава и свои такива, от Шаблон за такси.

Бързото начисляване на такси, включва и издаване на сметка и/или фактура за начислените такси.

Бързо начисляване на такси и издаване на сметки и/или фактури, може да се извърши и по множество изпълнителни дела наведнъж. Това е описано в частта "Работа с регистри и имущество" в глава "Регистър на заведени дела" и е изключително полезно в случаи, при които взискател образува множество дела и желае да получи на момента сметки и фактури.

Бързото начисляване на такси става през бутона "Бързо начисляване на такси" , който се намира в лентата с бутони на форма "Такси". Отваря се форма:

Съдържание на полетата:

 • Шаблони за такси - Полето представлява падащ списък, който съдържа шаблони с такси, които такси следва да се начислят по изпълнителното дело. Предварително въведените шаблони са достатъчно описателни с цел пълна яснота за това, какви точно такси ще бъдат начислени. Шаблоните показани в този списък се управляват от Шаблони за такси.
 • Предплатени от взискател - В това поле се посочва, кой взискател е предплатил таксите. Ако не се посочи лице, то таксите няма да са предплатени от взискател. Често взискателят няма да е въведен като лице в Енфорсър, поради което може да се използва последния бутон с иконка  за да се добави взискателя като лице в системата.
 • Плащане - В това поле се посочва, с кое плащане са предплатени таксите. Ако плащането още не е въведено в Енфорсър, такова може да се въведе, бързо, чрез бутон   в това поле.
 • Издай - Полето представлява падащ списък със следните опции за избор:
 1. "Не издавай сметка + фактура" - няма да бъдат издадени нито сметки нито фактура след начисляването на таксите (така е по подразбиране).
 2. "Сметка + фактура" - ще бъде издадена сметка и фактура към сметката за всички начислени такси.
 3. "Сметка" - ще бъде издадена само сметка по чл.79 без фактура.

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София