Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Как се въвежда постъпило плащане?
Добавено от Георги Иванов на 06 December 2013 04:41 PM

Секция "Постъпили плащания" в раздел "Счетоводство" представлява списък (таблица) с информация за постъпили и постъпващи плащания в кантората на ЧСИ. Плащанията могат да бъдат от длъжник, взискатели,3 за предплащане на такси, задатъци, суми от публични продани и т.н. Информацията е необходима за изготвянето на погасявания/разпределения по изпълнителните дела, с цел намаляване на дълга по делата, по-добра отчетност, както и за издаване на сметки по чл.79 и фактури.

Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисе бутона "Добави" или да редактирате вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащенето се извършва от "Счетоводство" на глобалното меню, то в панела на формата "Изп. Дела" трябва да бъде въведен номера на изпълнителното дело, за който се отнася.

 

Съдържание на формата "Плащане":

 • Начин - от лентата на падащото меню се избира начинът, по който сумата е постъпила (В брой/По сметка);
 • Основание - от лентата на падащото меню се избира основанието за постъпване на сумата:
 1. Погасяване на дълг - сумата е постъпила за погасяване на дълга по изпълнителното дело;
 2. Предплащане на такси - сумата е постъпила за предплащане на такси по изпълнителното дело по ТТРЗЧСИ. Не може да се използва плащане от този тип за изготвяне на погасяване/разпределение.
 3. Платени на взискател - сумата е постъпила директно при взискателя, но е необходимо да бъде въведена за нуждите на погасяването/разпределението по изп.дело и т.26 на ЧСИ.
 4. Задатък за публична продан - когато е ввнесен задатък по публична продан;
 5. Сума от пуб. продан - сумата, която е платена по публична продан. Това е продажната цена на вещта/правото от публична продан. Може да се използва за погасяване/разпределение.
 6. Друго - когато основанието за внасяне на сумата е различно от досега изброените такива. Може да се използва за погасяване/разпределение.
 • За разпределяне - по подразбиране системата, автоматично задава дадената сума за разпределение. В случай, че се въвежда сума, която не трябва да се разпределя от падащото меню може да се избере опция "Не" и дадената сума няма да има възможност да се разпредели.
 • Произход - от лентата на падащото меню се избира произхода на постъпилата сума:
 1. Платени от длъжник - когато сумата е платена от длъжник и е за погасяване на дълга по изпълнителното дело;
 2. Платени на взискател - когато сумата не е постъпвала по сметка на ЧСИ, а е платена директно на взискателя;
 3. Публична продан - когато сумата е постъпила по публична продан;
 4. Обикновена продан - когато сумата е платена чрез търг;
 5. Запор на банкови сметки - когато сумата постъпва от запорирани банкови сметки;
 6. Запор на труд. възнаграждение - когато сумата постъпва от запор на трудово възнаграждение;
 7. Запор на вземания - 
 • Дата - въвежда се датата на постъпване на сумата;
 • Платени - въвежда се размера на платената сума;
 • Сума за разпределяне - по подразбиране сумата за разпределяне се въвежда автоматично, след като бъде въведена в полето "Платени", но в случай, че желаната сума за разпределяне е различна от постъпилата, размера се въвежда ръчно в полето;
 • Реферния N - въвежда се референция на постъпилото плащане от платежния документ на сумата. Това поле служи допълнителна информация за постъпилата сума. Попълването му не е задължително;
 • Сметка (IBAN) - от падащото меню се избира сметката, по която е постъпила сумата;
 • Стар ПКО N - Въвежда се номер на ПКО на стара постъпила сума. Отнася се за постъпили суми, преди да бъде въведена системата "Енфорсър'';
 • Доброволно:
 1. Да - ако плащането е извършено в 14 дневен срок за дороволно изпълнение;
 2. Не 
 • Филтър лица - от падащото меню се избира ролята на лицето, което е направило плащането:
 1. Длъжник
 2. Взискател
 3. Трето лице
 • Задълженио лице - лицето в чийто, интерес е постъпило плащането. В общия случай, това е дллъжника по изпълнителното дело;
 • Вносител - лицето, което е направило плащането. Често това може да бъде  3-то лице, което не е страна по изпълнителното дело;
 • Анулирано - плащането може да бъде анулирано, ако е допусната грешка в попълването.

 

 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София