Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Въвеждане на изходящо плащане
Добавено от Георги Иванов на 09 December 2013 12:27 PM

Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени суми по изпълнителното дело/, трети лица и т.н. Отбелязването на всяко плащане в системата - извършено или само отбелязано за превод, подпомага систематичното водене на счетоводството и за по-добра отчетност. Системата позволява лесно да се следят плащанията към взискатели, плащания на длъжници при надвзети суми, връщане на задатъци и т.н

Добавянето на ново изходящо плащане се извършва от бутона "Добави". След натискането му се отваря формата с която се добавя новото плащане.

 

Съдържание на формата:

 • Начин на плащане - От падащия списък на полето се избира начинът на плащане - "По сметка" или "В брой".
 • Платежно нареждане - от падащия списък се избира формата на платежното нареждане;
 • Основание за плащане - от падащия списък се избира основанието за направеното плащане.
 • Ръчно основание - 
 • Статус - 
 1. ПРЕДЛОЖЕНО - Плащането е предложено от служител на ЧСИ и следва да бъде проверено и преведено
 2. ОДОБРЕНО - Предложеното плащане е прегледано от счетоводител и/или ЧСИ и е одобрено за превод
 3. НЕОДОБРЕНО - Предложено плащане не е одобрено за превод
 4. ПРЕВЕДЕНО - Плащането е одобрено и преведено
 5. АНУЛИРАНО - плащането е било погрешно добавено за превод и следва да се игнорира.
 6. ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНО - Повторно предложено плащане, което веднъж поне е било със статус НЕОДОБРЕНО

 

 • Сума - въвежда се размера на сумата за превод; 
 • превод № - Номер на референцията на плащането по банков път.
 • Получател - Лицето, в полза на което е плащането. Ако това е ново за системата лице, имате възможност да го въведете, използвайки бутоните в дясната част на полето.
 • Ръчно въвеждане IBAN - Отбелязва се с Да и Не. Ако е "НЕ", следва да бъде избран ИБАН на лицето от падащия списък "
 • Получател IBAN - Падащ списък със всички банкови сметки на лицето въведени в системата. 
 • Бележки - В полето можете да се въведе свободен текст за поясняване на извършеното плащане.
 • Шаблон за печат - от падащото меню се избира шаблон за печат на платежния документ за плащанетто;
 • Такса превод- въвежда се размера на таксата за превод;
 • Подател IBAN - от падащото меню се избира номера на сметката, от кояето ще се извършва или е извършен превода;

Ако въвеждането/редакцията на плащенето се извършва от "Счетоводство" на глобалното меню, то в панела на формата "Изп. Дела" трябва да бъде въведен номера на изпълнителното дело, за който се отнася.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София