Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Принципи на работа и изглед на системата Енфорсър
Добавено от Георги Иванов на 13 December 2013 04:39 PM

Основни елементи на екрана и тяхната подредба

В тази глава ще се запознаем с начина, по който са организирани отделните елементи на системата на екрана, и за какво служат отделните елементи.

Основен изглед на системата.

Йерархия на разделите и елементите

Интерфейсът на Енфорсър се състои от йерархично и тематично подредени раздели и подраздели, групирани в хоризонтални редове. Това са разположените в горната част на екрана редове от бутони.

Първият ред е така нареченото "глобално меню за инструменти". В него се съдържат:

 • Полетата за бърз достъп до дело
 • Меню Инструменти
 • Бутон "Техн. Поддръжка"
 • Бутон "Указания"
 • Изписан логнатия в момента потребител
 • Бутон "Изход"
 • Меню за бързо търсене

 

Вторият ред съдържа така нареченото глобално меню, състоящо се от секции, всеки от които показва данни, общи за цялата система. Така например след натискане на бутона "Изх.регистър" или бутона "Входящ регистър" се показва списък на всички изходирани/входирани документи в системата. Бутонът "Счетоводство" дава информация за глобалното счетоводство, водено от съдебният изпълнител. На фигурата по-долу се вижда как автивният глобален раздел е "Рег. заведени дела", активно отворено дело е "20129990400001", активна секция в делото е "Счетоводство", активна подсекция в "Счетоводство" е "Издадени сметки по чл. 79 и фактури".

Меню с инструменти.

В най-горната част на екрана се намират бутоните за бързо отваряне на дело, глобални инструменти. изход от системата, и глобално търсене. За повече информация, прегледайте Глобални бутони

Глобално меню - в него се съдържат всички раздели на програмата. В глобалното меню могат да се правят масови промени по входящата и изходящата информация отнасящи се до едно или няколко изпълнителни дела, без да има нужда да се отварят.

Активен раздел на глобалното меню/панел на програмата

След избиране на един от раздел на системата, например "Входящ регистър" aктивният раздел на системата се "осветява" в менюто. Съдържанието на екрана намиращо се вертикално под осветеният бутон от менюто е съдържанието на съответния раздел. Това е активната лента с бутони, списъка с данни, и лентата за странициране.

Раздел на системата 

Отворените изпълнителни дела, по които се извършват текущи действия.

Мено на изпълнително дело

В него се съдържат всички раздели свързани с работата само по избраното и активирано изпълнително дело.

Форма за редакция

Формата съдържа секции;полета;панели;колони. В тях се съдържат всички променливи за въвеждане и/или редакция, касаещи входящата информация в системата.

Лента с бутони

Всички секции/раздели/списъци в системата имат лента с бутони. Тези бутони дават възможност за извършване на промени/търсене/преглед на данните в системата. За да можете да извършите операциите "редактирай", "история", "масова редакция", "генерирай за печат" е необходимо първо да изберете запис(и) от таблицата с данни. За да изберете запис е необходимо да кликнете с мишката на неговия ред или на отметката в началото на реда. За да изберете повече от един запис е необходимо да кликнете върху отметката в началото на всеки запис, който искате да изберете.

Следва описание на стандартните бутони в главният панел.

Добави  Показва формата за създаване на запис (може да е документ/лице/имущество и т.н. в зависимост от активният раздел на системата)
Редактирай  Служи за редактиране на избраният запис (документ/лице/имущество и други). За да редактирате запис е първо да го изберете. Това става като кликнете върху реда от списъка, или като кликнете върху отметката в началото на реда. Ако сте избрали повече от един запис ще редактирате първия, следващите няма да бъдат променени.
История  Показва направените редакции на избрания запис /документ, лице, имущество и други/. За повече информация, моля прегледайте История
Изтрий  Изтрива посоченият запис. За някои секции трябва да се позволи от административните настройки. За някои секции този бутон не е наличен.
Масова редакция  Показва формата за едновременно редактиране на повече от един запис. За повече информация, прегледайте Масова редакция.
Филтри  Показва меню за търсене на информация в системата. Може да се избира между два изгледа на филтрите - динамичен и статичен. От това меню можете и да изчистите вече зададени филтри. За повече информация, прегледайте Търсене.
Меню "Файл" - 

Показва меню за генерирането на изглед за печат, превръщайки документа в документ във формат Open office.

Експорт  Експортира данните към CSV (comma separated values) или Microsoft Excell. За повече информация прегледайте Експорт

 

Заглавна част на таблица - Колонтитули

Всяка таблица в Енфорсър има колонтитули.

Техните функции са:

 • За маркиране на всички редове в таблицата. За да маркирате всички редове кликнете върху първата отметка в реда с колонтитули.

 • Заглавие на колонка, дават информация за данните в таблицата.

 • За промяна на ширината на колонка. За да промените ширината на колонка кликнете върху дясната граница на колонка, задръжте бутона на мишката и провлачете наляво/надясно.

 • За сортиране по определенa колонка.

  За да сортирате по определенa колонка в таблица е необходимо да:

  1. Кликнете с мишката в колонката, по която искате да сортирате, близо до нейната граница със съседната колона в дясно.

  2. Кликнете върху "Подреди в нарастващ ред" , или "Подреди в намаляващ ред". Ако тези бутони не са активни, то по колоната не може да се сортира.

 • За скриване/показване на колонка.

  За скриете/покажете колонка:

  1. Кликнете с мишката в някоя от колонките (няма значение коя), близо до нейната граница със съседната колона в дясно.

  2. От появилото се меню кликнете върху "Колони".

  3. Отметнете, или съответно махнете отметката от всяка колона, която искате да бъде видима, или съответно скрита.

 

Смяна на страници и презареждане на данните

Единични стрелки - Чрез тях се преминава на следващата, съответно предишната страница с данни.
Двойни стрелки - Показват последната, съответно първата страница с данни.
Големина страница - От това поле могат да се променят броя записи, които да се показват на една страница.
Две стрелки във формата на кръгче - От това поле се извършва презареждането на данните от страницата. Използва се когато искате опресните данните в списъка.
Падащи списъци
Навсякъде в Енфорсър, където има полета с падащи списъци, каквито са "Описание", "Длъжник", "Изпълнително дело" и т.н., валидно е избирането САМО от списъка. В случай че изпишете свободна дума или израз, несъдържащи се в системата, ще видите съобщение "Намерени 0 записа в списъка с данни". Възможността за изписване на свободен текст в полетата е дадена единствено за да улесни търсенето в списъка. Във фигурата по-долу чрез изписване на "запор" се търси за всички описания на документи, които съдържат "запор". Също така, за някои списъци е налична и лента за странициране. С нея можете да преминавате между отделни страници в падащия списък.

Бутони на падащ списък

Към падащите списъци в дясно може да са разположени активни бутони, чрез които могат да се редактира избраното съдържание или добавя ново такова. Има няколко вида бутони:

За добавяне на нови записи към съответните списъци, ново "Описание", ново лице в полетата: "Длъжник", Адресат", "Подател" и т.н.

За редактиране на вече съществуващи записи.

За изтриване на съдържанието на полето. Забележка: чрез избирането на този бутон информацията не се изтрива от системата, а само от полето.

 

Бутони на падащ списък за създаване и редакция/допълване на данни за лице

Чрез бутоните на падащите списъци каквито са "Длъжник", Адресат", "Подател" могат да се добавят и редактират лица в системата.

Бутон "Добавяне на лице" . Чрез избиране на този бутон се отваря форма, за въвеждане на ново лице в системата. За подробно описание на формата, моля прегледайте Добавяне/редакция на лице

Бутон "Редактиране на лице". За да редактираме информацията за дадено лице, първо то трябва да е избрано от падащия списък в някое от полетата "Длъжник", Адресат", "Подател". Чрез избиране на този бутон се отваря същата форма, както при "Добавяне на лице", но вече с извлечена за избраното лице информация от системата. След извършване на редакция или допълване на информацията отново се натиска бутон "Запиши" за запаметяване на информацията в системата. За подробна информация за формата моля прегледайте Добавяне/редакция на лице.

Важно!!!

При промяна на лице чрез този бутон лицето се променя в цялата система! Ако промените страна по дело, това ще промени лицето което е страна в цялата система.

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София