Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Как се рапределя постъпила сума по изпълнително дело?
Добавено от Георги Иванов на 14 December 2013 11:55 AM

За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се използва за погасяване на дълга по предмета на изпълнение. По подразбиране дългът се погасява по реда по реда на ГПК и ДОПК. Възможно е ръчно да бъде  променен  реда на погасяване на сумите по делото.Това става като бъдат въвеждани ръчно суми в колоната "Разпредели сума". Единствено главницата не може да бъде погасена преди останалите задължения. 

Основни стъпки за извършване на разпределение:

Погасяването/разпределението на постъпилите суми се извършва в раздел "Погасяване/разпределение" --> бутон "Добави"

1. Избира се датата, към която ще бъде извършено разпределението на постъпилите суми. Това става в полето "Дата на разпределение" - в него се посочва към коя дата и час ще бъде извършено разпределението. Чрез определянето му може да се извърши разпределение както към настоящия момент, така и напред или назад във времето. Това поле влияе върху изчислената законна лихва и върху начислените такси към момента на погасяване. Ако бъде зададена назад във времето, системата автоматично ще преизчисли дългът към тази дата. Ако бъде посочена дата за разпределение, която е преди датата на предходно извършени разпределения ще излезе съобщение, в което системата ни предупреждава, че ще бъде нарушена хронологията на разпределенията.Това ще доведе до неправилно хронологично погасяване на дълга, поради което е желателно да не се допуска такова разпределение.

2. Избират се постъпили плащания, които до този момент не са разпределени, и ще участват в текущото разпределение. Те се намират в таблица Неразпределени плащания.

Избирането на плащанията става като в колона "Разпредели" се въвежда размера на сумата за разпределяне. Ако бъде написано числото "111111111111", след като се кликне с мишката където и да е по формата или се натисне "Enter" на клавиатурата, автоматично сумата ще бъде намалена до размера на постъпилото плащане или останалата за разпределение сума. 

Този принцип важи за всички колони, където могат да се въвеждат цифри.

Към таблицата за неразпределени плащания е обособена лента с бутони: "Добави плащане", "Прегледай" и "Избери всички плащания". Те имат следните функции:

 • Бутон  - директно от тази формата се добавят постъпили плащания, вместо да трябва да влиза в раздел "Счетоводство". Формата, която се попълва е същата като тази в раздел счетоводство, в която се попълва постъпила сума;
 • Бутон  - Показва подробна информация относно конкретно извършено плащане;
  Бутон  - Чрез този бутон се добавят за разпределение всички посочени в таблицата плащания, без да има нужда да се въвеждат ръчно суми в колона "Разпредели";

3. Погасяване на обикновени такси (автоматично) - след като бъдат избрани плащанията, които ще участват в разпределението за да бъде намален дълга, системата автоматично погасява таксите, които са начислени по изпълнителното дело, без т.26. Ако не искаме те да бъдат погасявани, в полето "Авт. погасяване такси:" от падащия списък може да се избере "Не", тъй като по подразбиране е зададено "Да". Размера на таксите, които ще се погасяват се въвеждат ръчно в колона "Разпредели" в таблицата "Непогасени таски".

 • От бутона "Добави такси" в полето на формата "Непогасени такси" могат да бъдат начислявани такси по време на самото разпределение. Това би могло да се случи, ако е пропуснато, те да бъдат начислени при предишни разпределения;
 • От бутона "Прегледай" могат да бъдат прегледани начислените такси към датата на разпределяне.

4. Погасяване на вземания - извършва се в таблица "Непогасени вземания". В нея са посочени всички вземания по изпълнителни титули, които следва да се погасят към посочената в полето "Дата на разпределение".

Възможностите за погасяване са - автоматично погасяване и ръчно погасяване:

 • Автоматично погасяване - извършва се в поле "Погаси автоматично...." - от падащия списък може да се погасят автоматично: "Главница с лихва", "Неолихвяемо вземане", "Разноски по изпълнителното дело", "Разноски по гражданското дело", "Лихва". От падащото меню се избира едно от вземанията, за които ще се извърши погасяване. След това се натиска бутона "Погаси" 
 • Ръчното погасяване - извършва се чрез попълване на клетките от най - дясната колона "Разпредели сума" на таблицата "Непогасени вземания". Посочената цифра в тази клетка е сумата от погасения материалния интерес, посочен в колона "Погаси мат.инт." и съответната т.26, посочено в колона "Разпред. т.26 с вкл.ДДС". Енфорсър автоматично определя частично т.26 върху погасената сума.

В случай, че не искаме да се рапределя т.26 в полето "Погаси т.26" от падащото меню, може да бъде избрано "Не" , за да не се разпределя т.26. При погасяването Енфорсър следи последователността на погасяване съобразно ГПК или ДОПК. 

В полето Погаси предишни неплатени т.26 може да не бъде погасена предишно несъбрана т.26. и т.26, като в текущото разпределение тя няма да бъде отчислена от сумата, с която се погасява дълга.

При самото разпределение Енфорсър автоматично следи постъпилите по делото и определените от потребителя суми,а именно:

 • каква част са вече разпределени;

 • каква част е останало за разпределение;

 • за какво са разпределени;

Тази информация е описана в колони "За такси", "За вземания", :Оставащи" в таблица "Неразпределени плащания". 

5. За да се запише вече реализираното разпределение на сумите следва да се натисне бутона "Запиши" .

 

 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София