Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Как да издам сметка/фактура от системата?
Добавено от Георги Иванов на 18 December 2013 03:56 PM

Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводсто, който позволява издаването на следните счетоводни документи:

 • Сметка по чл. 79
 • Фактура
 • комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие 

Системата Енфорсър не включва в себе си пълен модул Счетоводство. При нужда, фактурите от системата могат да бъдат експортирани в счетоводна програма. На този етап може да се направи експорт към Ажур и МикроИнвест, като ние препоръчваме Ажур, като по-пълна и по-качествена система.

Всички операции свързани със сметки и фактури се правят от раздел "Счетоводство", подраздел "Сметки по чл. 79 и Фактури". Това включва издаване, редактиране, преглед, и статистически извадки/отчети.

Важно е да се отбележи, че в Енфорсър начисляването на таксите по изп. дело е отделен процес от издаването на сметка/фактура. Т.е. първо се начисляват такси по изпълнителното дело, и след това се издава сметка/фактура за тези такси. Изключение от това правило се прави при "бързо начисляване на такси", когато двете операции могат да бъдат извършени наведнъж.

Някои от правилата, които следва системата Енфорсър при работата със сметки/фактури са:

 • Сметка по чл. 79 се издава по изпълнително дело - на взискател или длъжник по съответното дело.
 • Фактура може да бъде издадена както на страна по изпълнително дело (длъжник, взискател), така и към трето лице, което не е страна по изпълнително дело (удостоверение на лице от КЧСИ).
 • Издаването на сметка/фактура може да бъде направено и без да има предплащане на такси от страна на взискател, длъжник или трето лица.

Всички гореописани казуси се поддържат от системата "Енфорсър".

Издаването на сметка/фактура се извършва в раздел "Счетоводство"--> подраздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури" от бутона "Добави". Отваря се форма, която съдържа информацията, която ще бъде записана в сметката/фактурата:

 

Съдържание на полета:

 • Вид - полето съдържа падащ списък с вида на издаваните документи. Съдържанието на документите в списъка е:

- Сметка по чл.79 + Фактура - издаденият документ ще бъде сметка + фактура.

- Фактура - документа който ще генерира системата ще бъде само фактура;

- Сметка по чл.79 - документа който ще генерира системата ще бъде само сметка;

- Дебитно известие -  първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка , за която вече е издадена фактура.

- Кредитно известие - първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

 • Изп.дело № - избира(попълва) се номера на делото, за което се отнася издавания документ;
 • Дата на издаване - попълва се датата на издаване на документа;
 • Дата на плащане - попълва се датата на плащане (ако има такова) за което се отнася документа;
 • Дата на данъчното събитие - датата на извършване на услугата;
 • ДДС (%) - от падащото меню се избира ставката на ДДС;
 • Филтър (задължено лице) - лицето на което се издава документа. Възможностите са - взискател; длъжник; трето лице;
 • Задължено лице - от падащия списък се избира наименованието на задълженото лице;
 • Адрес - попълва се автоматично след като бъде избрано наименованието на задълженото лице. Ако лицето има повече от един адрес, от падащото меню се избира адреса, който ще се включи в издавания документ;
 • Плащане - от падащото меню се избира плащането за което се отнася дадения документ. Ако няма плащане полето може да остане непопълнено или да се добави такова от иконката ;
 • IBAN - от падащото меню се избира сметката, която ще се включи във фактурата; Това поле е задължително, защото е задължиелен реквизит на сметката по чл. 79
 • Анулирана - дава възможност даден документ да се анулира и да излезне в дневницка по ДДС като анулиран;
 • Платена - от падащото меню се избира дали документае платен;

панел на формата "Печат" - от падащото меню се избира шаблон за печат на съдадения документ. Шаблона за печат определя дали отпечатаната сметка/фактура ще бъде оригинал, копие или оригинал и копие. Също има възможност за съставяне на шаблон за печат, който включва повече от едно копие сметката/фактурата.

Панел на формата "Разпределения" - Ако се сме използвали бутона "Издай сметка за разпределение" от "Погасяване/разпределение", в тази таблица ще присъства разпределението, за което издаваме сметка/фактура.; В сметка/фактура след разпределение се включват само напълно платени такси, които не са предплатени от взискателя.

Панел на формата - "Начислени такси по делото" - в него се съдържат всички такси, които са начислени по изпълнителното дело. За да бъде издадена сметка/фактура за начислена такса, то тя трябва да бъде добавена. Таксите, за които ще се издава сметка/фактура се маркират. За да не бъде дублирано издаването на сметка/фактура на такси, за които вече е издадена такава е добре да бъде погледната колоната "Издадени сметки/фактури". В нея се съдържа информация за кои начислени такси са издадени сметки/фактури.Ако срещу съответната такса има номер на сметка/фактура, то това означава че има вече издадена такава. Тези такси не трябва да се маркират и да се добавят в нова сметка/фактура. След като бъдат маркирани таксите се добавят като се натисне бутона "Добави избраните такси в сметка".

Панела на формата "Такси в сметката" - съдържат се всички такси, които са добаени, и за които ще бъде издадена сметка/фактура.

 • Бутон "Добави" - могат да бъдат добавяни ръчно такси, като във всяка колона трябва да бъде попълвана ръчно информацията за нея (действие;описание;бр.;сума без ДДС; сума с ДДС и т.н.);
 • Бутон "Изтрий" - могат да бъдат изтривани вече добавени такси. Таксите се маркират, след което се натиска бутона "Изтрий";
 • Бутон "Избери разпределения за т.26" - когато се издава сметка/фактура за разпределена сума по дълга, то тази сума трябва да бъде избрана за да бъде сметнат и отнесен съответния размер на т. 26 към нея. След като бъде маркиран реда с т.26 в панела "Такси в сметка" се натиска бутона "Избери разпределения за т.26". Отваря се нов панел "Изчисли сума т.26". В него се маркира разпределената сума, за която се отнася т.26 и се натиска  бутона "Изчисли сума т.26". Избраната сума се изчислява автоматично от системата и се добавя в таксите за сметката.

След като бъде въведена и проверена информацията се натиска бутона "Запиши". Създава се нов ред с новата сметка/фактура в раздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури". 

Използва се  менюто "Файл", бутона "Създай/генерирай", и след това менюто "Файл", бутон "Редактирай" за бъде отворена за печат сметката/фактурата.

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София