Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Как се добавя изходящо плащане?
Добавено от Георги Иванов на 19 December 2013 11:42 AM

Както постъпилите, така и изходящите плащания, трябва да бъдат добавяни в системата "Енфорсър". Тази процедура е много важна, за да бъде следено точно движението на сумите по изпълнителните дела и по специалните сметки на ЧСИ като цяло. Ако изходящите плащания не бъдат отразявани коректно, възниква опасност от дублиране на вече преведена сума, както и от пропуск на разпределена сума за превод. 

Добавянето на изходящо плащане се извършва в раздел "Счетоводство" --> подраздел "Изходящи плащания" на изпълнителното дело, за което се отнася. Системата дава възможност да се въвеждат изходящи плащания и от глобалновто меню --> раздел "Счетоводство"--> подраздел "Изходящи плащания", с тази разлика, че делото за което се отнася плащането, трябва да бъде добавено ръчно. Информацията, която се въвежда във формата "Изходящо плащане" може да бъде както за вече извършено плащане, така и за плащане, което предстои да бъде направено. Системата позволява, след като бъде въведена информацията в "изходящо плащане" тя да бъде използвана за автоматично генериране на платежно нареждане или файл за електронно банкиране.

Въвеждането на информацията за плащането се извършва в секция "Основни".

Полета:

 • Начин на плащане - от падащото меню се избира начина, по който сумата е платена(По сметка/В брой);
 • Платежно нареждане - от падащото меню се избира видът на платежния документ с който сумата е платена:

- "за кредитен превод" - когато сумата е преведена по сметка на физически и юридически лица;

- "към бюджета" - когато сумата е преведена по сметка на държавния бюджет;

 • Основание за плащане - от падащия списък се избира основанието за превода на сумата;
 • Ръчно основание - от падащия списък се избира начина за въвеждане на основанието за плащане:

- Не - системата автоматично попълва данните в основание за плащане на платежния документ;

- Да - основанието за плащане в платежния, докумнет трябва да се попълва ръчно;

 • Статус - от падащия списък се избира статуса за сумата и платежното/преводното нареждане:

- ПРЕДЛОЖЕНО - сумата и преводното нареждане са предложени за превод;

- ОДОБРЕНО - сумата и преводното нареждане са одобрени и могат да бъдат превеждани;

- НЕОДОБРЕНО - сумата и преводното нареждане не могат да бъдат превеждани, но подлежат на дообработка за одобрение;

- ПРЕВЕДЕНО - използва се за вече преведени суми;

- АНУЛИРАНО - сумата е анулирана и не подлежи на превод;

- ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНО - повторно предложена сума за превод, обработена, след като е била неодобрена;

- ЗАПОРИРАНО - Този статус се използва, ако едно изходящо плащане към взискател е запорирано, тъй като този взискател е длъжник по друго дело. В този казус е необходимо същото плащане да се въведе още веднъж като постъпило по другото дело, и да се разпредели в него.

 • Сума - въвежда се размера на сумата за превод или вече преведената сума;
 • Превод № - попълва се за преведени суми, като допълнителна информация за превода;
 • Получател - от падащото меню се избира получателя на сумата. Ако липсва получател може да бъде добавен от бутона ;
 • Ръчно въвеждане на IBAN - по подразбиране е зададено "Не", в този случай IBAN-а на получателя на превода може да бъде избран от падащото меню на полето "Получател IBAN". Ако бъде променено на "Да", IBAN-а на получателя на превода трябва да бъде въведен ръчно в полето "Получател IBAN";
 • Получател IBAN - избира/въвежда се IBAN на получателя на превода;
 • Бележки - в полето могат да бъдат добавяни допълнителни бележки и пояснения за направения превод;
 • Шаблон за печат - от падащото меню се избира шаблона за печат на платежния документ:

- ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА КРЕДИТЕН ПРЕВОД - платежно нареждане към физически и юридически лица;

- ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА - преводно нареждане за превод към републиканския бюджет;

В панела на формата "Изп.дела" се добавя номера на изпълнителното дело, за което се отнася превода. Това се прави само когато изходящото плащане се добавя от рздел "Счетоводство" на глобалното меню.

 • Такса превод - въвежда се размера на таксата за превод, ако се дължи такава. Системата я отчислява автоматично от сумата за превод;
 • Подател IBAN -  от падащото меню се избира сметката, от която е преведена/ще се превежда изходящото плащане;

Направените промени се записват.

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София