Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Такси по изп.дело
Как се начислява т.20 и се приспада от т.26 ?
Добавено от Георги Иванов на 20 December 2013 11:53 AM

Съгласно ТТРЗЧСИ, за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа частния съдебен изпълнител събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане, но не по-малко от 50 лв. Системата "Енфорсър" позволява автоматично пресмятане на размера на таксата за опис, при самото и начисляване. Процесът по начисляване на т.20 не се различава от стандартния процес по начисляване на такси. За да се изчисли размера на т.20 в полето "Материален интерес", трябва да бъде въведен размера на материалния интерес, за който се извършва описа, след което системата автоматично изчислява размера на сумата в полето "Сума". 

Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ ако т.20 е по- голяма от т.26, то втората не трябва да се събира. Също така ако т. 20 е по - малка от т.26, то тя трябва да бъде извадена от дължимата т.26.

1. Отчислване на т.20 от т.26 - отчисляването на т.20 се извършва с редакция на "Предмета на изпълнение". Правят се следните промени:

  • в полето "режим т.26" от падащото меню се задава "Автоматичен +/- сума";
  • в полето "Дата промяна т.26" се въвежда датата на начисляване на т.20;
  • в полето "т.26 +/- сума:" се въвежда размера на начисленатса т.20 без ДДС;
  • направените промени се записват;

 

2. В случая когато т.20 е по- голяма от т.26, в полето "режим т.26" от падащия списък се избира "Без т.26". По този начин за предмета на изпълнение няма да се дължи т.26.

(7 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София