Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Имущество
Как се въвежда имущество?
Добавено от Георги Иванов на 21 December 2013 12:45 PM

Голяма част от работата на ЧСИ е свързана с проучване и събиране на информация за имуществото на длъжниците по изпълните дела образувани срещу тях. Система "Енфорсър" позволява тази информация да бъде въвеждана много точно и систематизирана по изпълнителните дела, за които се отнася. 

Въвеждане на информация за имущество. Възможностите за това са:

1. При въвеждане на входящ документ - секция "Допълнителни" на формата "Входящ документ" --> бутон "Добави ново имущество"

Съдържание на формата - секция "Основни"-

  • От полето "Вид" от падащия списък се избира видът на имуществото - след като бъде избран видът на имуществото системата автоматично променя изгледа на формата и отваря полета за описание на имуществото. В падащите менюта и редове следва да се въведе наличната информация за въвежданото имущество. Системата съдържа всички необходими реквизити, за да бъде направено цялостно и пълно описание на дадено имущество.
  • В панела "Кратко описание" може да бъде въвеждана допълнителна информация, която не може да бъде избирана от актвните полета и списъците към тях.

 

  • В панела "Изп.дела №" се добавя делото за което се отнася описваното имущество. Възможно е дадено имущество да участва в няколко изпълнителни дела. Ако бъдат въведени в този панел, системата автоматично ще отнесе описаното имущество към техните номера;
  • В панела "Собственици/Титуляри" се добавят собствениците на описваното имущество. В колоната лице се въвежда името на собственика, а в колоната идеална част, частта върху която притежава собственост. В колоната бележки може да бъде попълвана допълнителна информация за съответното лице;
  • Направените промени се записват; 

 Съдържание на формата - секция "Обезпечителни мерки и др.тежести" - в тази секция от бутона "Добави" могат да бъдат добавяни всички обезпечителни мерки и тежести за описваното имущество.Съдържанието на колоните и начинът на работа по тях е идентичен за всички тях:

Таблици "Наложени/Вдигане на обезпечителни мерки"

  • Колона "Изп.дело ИД" -  въвежда/изписва се номера на изпълнителното дело;
  • Колона "Изходящ документ" - от падащото меню се избира изходящия документ касаещ наложената/вдигнатата обезпечителна мярка;
  • Колона "Наложена"/"Вдигната" избира се статусът на обезпечителната мярка - "Да"/"Не"
  • Колона "Причина"- изписва се причината за "налагане/Вдигане" на обезпечителната мярка;

Таблица "Други тежести и обезпечения" - в колоните за нея се въвежда информацията за други наложени обезпечителни мерки и тежести за описваното имущество, ако има наложени предходни такива. В колоните се описват видът, в чия полза са и описанието на наложените други обезпечителни мерки и тежести;

 

2. От раздел "Имущество,Описи и Продани" --> подраздел "Имущество на лица" -процеса по въвеждане на информация за имущество е напълно идентичен с този при въвеждането и от раздел "Входящ документ". Единствената разлика е ,че се извършва в друг раздел на системата.

 

Въведената информация за имущество на длъжник дава пълна, точна и систематизирана информация за работата по дадено изпълнителното дело.Коректното въвеждане на информацията за дадено имущество дава възможност тя да бъде използвана при генерирането на изходящи документи в шаблони, а също така улеснява бъдещи работнии процеси по принудително изпълнение върху имуществото на длъжника(описи;публични продани и т.н.).  

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София