Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Деклариране на ДДС
Работа с ДДС дневниците в системата "Енфорсър"
Добавено от Георги Иванов на 17 January 2014 01:55 PM

Системата "Енфорсър" дава възможност да бъдат изготвени директно от нея необходимите файлове с коректно попълнени данни за НАП. Това дава възможност на ЧСИ, регистрирани по ДДС, да изготвят и предават лесно своите дневници за направените покупки и продажби.  Процесът по изготвяне на дневниците по ДДС се извършва в раздел "Счетоводство" на глобалното меню --> подраздели "Дневник на покупки"; "Дневник на продажби"; "Справка-декларация";

Дневник на покупките

 

раздел "Дневник на покупките" съдържа следните бутони:

 • от лентата с падащите менюта за месец и година се избира отчетния период, за който се отнася дневника;
 • бутон "Промени период" - бутона служи за промяна на отчения период след като бъде избран;
 • бутон "Добави" - служи за довавяне на нов документ в дневника(в случая документ за направена покупка);
 • бутон "Редактирай" - случжи за редакция на въведен документ;
 • бутон "Изтрий" - служи за изтриване на въведен документ;
 • бутон "Експорт" - служи за експортиране на информацията в .xls или .odt файл;
 • бутон "Формиране на файл за НАП" - служи за генериране на файла за отчета на направените покупки, подаван с електронен подпис на сайта НАП;

в колоните под бутоните на раздела се сържа информацията за въведените документи отчитащи направените покупки.

Дневник на продажбите

раздел "Дневник на продажбите" съдържа следните бутони:

 • от лентата с падащите менюта за месец и година се избира отчетния период, за който се отнася дневника;
 • бутон "Промени период" - бутона служи за промяна на отчения период след като бъде избран;
 • бутон "Генерирай/обнови" - служи за генериране и/или обновяване на информацията в избрания отчетен период;
 • бутон "Добави" - служи за довавяне на нов документ в дневника(в случая документ за направена покупка);
 • бутон "Редактирай" - случжи за редакция на въведен документ;
 • бутон "Изтрий" - служи за изтриване на въведен документ;
 • бутон "Формиране на файл за НАП" - служи за генериране на файла за отчета на направените покупки, подаван с електронен подпис на сайта НАП;
 • бутон "Експорт" - служи за експортиране на информацията в .xls или .odt файл;

в колоните под бутоните на раздела се сържа информацията за издадените фактури за направените продажби.

Идентично за дневниците на покупките и дневниците на продажбите, след като бъде натиснат бутона "Добави" се отваря форма, в която следва да бъде добавена информацията за съответния документ: 

 Информацията за съответния документ се въвежда ръчно, като е важно да се знае, че при въвеждане на данъчната основа системата НЕ изчислява автоматично ДДС. Размерът на ДДС трябва също да бъде въведен ръчно. След като бъде въведена информацията за документа се натиска бутона "Запиши".

 

ВАЖНО!!!

При издаването само на сметки по чл. 79, които не са обвързани с фактури, системата автоматично добавя на последния ред на дневницика за извържените продажби ред с код 81 - Отчет за извършените продажби. Стойността на този ред е сборът на всички издадени сметки от системата за отчетния период (в този сбор не влизат издадените сметка + фактура!!!).

 

За да се отрази редът на извършения отчет за продажбите е необходимо да се мине през следните няколко стъпки:

1.Генерираният ред на отчета за извършените продажби трябва да бъде редактиран:

 

1. Поле "Номер на документа" - въвежда се пореден номер на извършения отчет за продажбите. Обикновенно това е номерация различна от номерирането на сметките и фактурите, която се води отделно и хронологично в кантората на ЧСИ. ЧСИ сам задава номера на извършения отчет за продажбите. 

2. Поле "Дата на документа:" - въвежда се датата на генерираният отчет за продажбите. Обикновенно това е последният работен ден от месеца.

3. Поле "Вид на стоката или обхват и вид на услугата - точно описание съгласно документа" - въвежда се стоност "ОТЧЕТ"

НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ СЕ ЗАПИСВАТ.

Ако не бъдат спазени посочените изисквания и не буде направена редакция на ред "Отчет за извършениете продажби" то стойността на отчета няма да влезне в дневниците по ДДС.

 

"Справка-декларация"

 

 

 

раздел "Справка-декларация" съдържа следните бутони:

 • от лентата с падащите менюта за месец и година се избира отчетния период, за който ще бъде генерирана справката-декларация;
 • "Генериране/обновяване" - от този бутон се генерира или обновява справката декларация за избрания отчетен период. При натискането на бутона се отваря нов прозорец "Данни за справка декларация", където се въвеждат стойности в раздел "Г" и "Д" на справката декларация, ако има такива от предходен период за надвнесен ДДС или такъв подлежащ на възстановяване.
 • "Изтриване на декларация" - бутонът служи за изтриване на вече генерирана декларация;
 • "Формиране на файл за НАП" - служи за генериране на файла за изготвената справка декларация, подавана с електронен подпис на сайта НАП;
 • "Сваляне за преглед за печат" - дава възможност генерираната справка декларация да се визуализира и подготви за печат.

в раздела "Справка-декларация" се съдържа информацията за изготвената справка-декларация за ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Създадените файлове, подавани с електронен подпис се записват в споделената папка на системата "Енфорсър". Необходимо е след като бъдат създадени, те да бъдат отворени, след което да бъдат записани в избрана за целта друга папка, наименована по желание на изготвящия дневниците и справката. Това се  прави с цел в последстве, изготвените файлове да бъдат намирани и прилагани по-лесно!!!

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София