Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Счетоводство
Издаване на фактура за лице, което не е страна по изпълнително дело.
Добавено от Георги Иванов на 05 February 2014 02:50 PM

С оглед функционалността на системата "Енфорсър", за да бъде избегната нуждата от използване на допълнителен софтуер за фактуриране, системата позволява да бъдат издавани сметки и фактури на лица, които не са страни по изпълнителнио дела. Такъв пример може да се даде с таксите, които събира ЧСИ на физически и/или юридически лица за издаване на удостоверения за наличие и липса на задължения, такси за връчвания и т.н. 

Издаването на сметка и фактура не се различава от общия случай за издаването им по изпълнително дело. За целта първо трябва да въведем постъпилото плащане от лицето, на което ще се издава фактурата. Това може да се извърши както от раздел "Постъпили плащания" на глобалното меню на системата, така и при самото издаване на сметката/фактурата от бутона за въвеждане на плащания към полето "Плащания" - . Препоръчително е второто действие, за да не се налага да се тъси постъпилото плащане при самото издаване на сметката/фактурата.

Издаването на сметка/фактура на лице което не е страна по изпълнително дело се извършва в раздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури" намиращ се в раздел "Счетоводство" на глобалното меню.

Натиска се бутона "Добави" --> отваря се форма "Сметка по чл.79 + Фактура";

Стъпки при въвеждане на данните за издаваната сметка фактура:

 

 1. от полето "Вид" се избира видът на издавания документ;  ВАЖНО: в полето "Изп.дело №" не трябва да се избира(въвежда) номер на изпълнително дело;
 2. в полето "Дата издаване" се въвежда датата на издаване на документа;
 3. в полето "Дата плащане" се въвежда датата на плащане;
 4. в полето "Дата дан.събитие" се въвежда датата на данъчното събитие;
 5. в полето "Филтър (задължено лице)" се избира "Трето лице" тъй като на практика лицето, на което се издава фактурата няма отношение по изпълнително дело;
 6. в полето "Задължено лице:" се избира лицето, на което се издава фатурата;ако то не съществува в системата може да бъде добавено директно от бутона - 
 7. в полето плащане трябва да бъде въведено плащането, за което се издавеа фактурата/сметката. Това се извършва от бутона . Отваря се формата на постъпилото плащане. Формата на постъпилото плащане не се различава от тази при общия случай на въвеждане на постъпило плащане:    
 • В полето основание се избира "Друго" тъй като плащането няма отношение по изпълнително дело. 
 • В полето "За разпределяне" се избира "Не", тъй като плащането не трябва да се разпределя;
 • В полето "Произход"  НЕ се попълва стойност;
 • В полето "Доброволно" се избира стойност "Да", тъй като плащането е направено доброволно;
 • В полето "Филтър лица" се въвежда "Трето лице";
 • Направените промени се записват;

   8. Избира се сметката в която е постъпила платената сума;

   9. От падащото меню се избира шаблона за печат на документа;

  10. В панела на формата "Такси за сметка" трябва да бъдат добавени таксите и техните стойности за да се отразят в издаваната фактура; Това се извършва от бутона "Добави", след което в празния ред който се добавя се избират съответните стойности, като се кликне под всяка колона. Добавянето на таксите се извършва ръчно.

  11. Направените промени се записват;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София