Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Изчисляване на т.26 в системата "Енфорсър".
Добавено от Георги Иванов на 07 February 2014 03:56 PM

Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ за изпълнението на паричното вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума или това е т.нар. т.26. Самия метод на изчисление на т.26 не представлява трудност от гледна точка на изчислението й, върху целия предмет на изпълнение. Тук възникват въпросите, "как да изчислим и разпределим т. 26 при постъпило частично погасяване на дълга?" и "Каква част трябва да се разпредели за погасяване на дълга и колко ще бъде т.26?"  Съгласно ТТРЗЧСИ - "При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума." В тази статия няма да се спираме върху размерите на т. 26, а по-скоро ще разгледаме алгоритъма на нейното изчисление, който следва някои принципи. Възможностите за изчисляване на т.26 са:

  • Постъпилата сума да съдържа в себе си т.26;
  • Постъпилата сума да НЕ съдържа в себе си т.26;

Изчисляване на т.26, когато размера й се съдържа в постъпилата сума:

  1. сума за част.погасяване на мат.инт. = сума за разпределение/ 1+(общ р-р на непл. т.26 с ДДС + общ р-р на непл.мат.инт.)
  2. сума за част.пог.на т.26 = сума за разпределение - сума за част.погасяване на мат.инт.

ПРИМЕР:

Каква част ще бъде разпределена за т.26 и за погасяване на материалния интерес за постъпили 800 лв?

Изчисляване на т.26, когато размера й НЕ се съдържа в постъпилата сума:

  1. р-р на т.26 за пост.сума = (сума за разпред./общ.р-р на мат. интерес) * р-р на непл.т.26 с ДДС

 Изчисляването на т.26 е еднакво и в случаите, когато вземането е олихвяемо и има направени погасявания. 

 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София