Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Погасяване при сума, платена директно на взискател.
Добавено от Георги Иванов на 06 March 2014 11:42 AM

Често срещан е случаят, когато длъжник плати задължението или част от него директно на взискателя. В този случай предмета на изпълнение се погасява, но остават дължими таксите за ЧСИ - обикновени такси; т.26 и др. 

Принципът на погасяване не се различава от общия, за погасяване на задължение. Особенното тук е, че трябва да се направи погасяване само на дължимите такси към ЧСИ, включително и т.26. Как се извършва това?

За да се извърши погасяване само на т.26 и другите неплатени такси, трябва да останат само те като дължими. Това става като се въведе размера на сумата платена при взискателя в системта и се извърши нейното разпределение, без да се погасяват такасите и т.26. 

ВАЖНО: Тъй като сумата реално не е постъпила по банковата сметка на взискателя, за да не се отрази на аналитичността на специалната банкова сметка, е добре да се създаде фиктивна банкова сметка, по която да се въвеждат сумите, платени на взискател. Например: BG11BGBG1111111111111;

След като се извърши тази процедура в системата остават дължими само таксите за ЧСИ, което се явява и остатъка от задължението по изпълнителното дело. 

Етапи:

  1. Въвеждане на сумата платена на взискателя. Особенностите тук са:
  • в полетата "Основание" и "Произход" се избира "Платени на взискател" - по този начин се отбелязва че сумата е платена директно на взискателя;
  • Размера на платената сума - въвежда се размера на платената сума на езискателя;
  • в полето "Доброволно" се избира "Да" - по този начин сумата ще бъде отнесена правилно в отчетите за КЧСИ и МП;

  2. Разпределение на платената сума на взискател - тъй като постъпилата сума е в размер на задължението към взискателя то пълният и размер трябва да бъде само в полза на езискателя, без да погасява таксите в полза на ЧСИ. 

  • в полето "Погаси т.26" се избира "Не" - в този случай при разпределяне на сумата няма да се погаси т.26;
  • в полето "Авт. погасяване на такси:" се избира "НЕ" - по този начин при разпределяне на сумата могат да бъдат разпределени суми само за предплатените от взискателя такси.

 

След като бъде направено разпределението на платената сума на взискател в дългът на изпълнителното дело, може да бъде направен справка за това, какво остава да се дължи по изпълнителното дело, и в частност, какво остава дължимо към ЧСИ. В показания пример това е само размера на т.26

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София