Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Дълг и предмети на изпълнение > Погасяване и разпределение
   

Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени суми по и...
Има няколко възможни причини дълга в един изходящ документ да бъде различен (грешен) спрямо дълга за длъжника в раздела "дълг". 1. Датата за дълг в изходящия документ. 2. Длъжника, въведен в основна информация на изпълнителното дело, не присъст...
Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ за изпълнението на паричното вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума или това е т.нар. т.26. Самия метод на изчисление на т.26 не представлява трудност от гледна точка на изчислението й, върху целия предмет на изпълнение. ...
Секция "Постъпили плащания" в раздел "Счетоводство" представлява списък (таблица) с информация за постъпили и постъпващи плащания в кантората на ЧСИ. Плащанията могат да бъдат от длъжник, взискатели,3 за предплащане на такси, задатъци, суми от публични...
За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се изп...
Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси. Основни принципи на функцията за изчисляване на ...
Извършването на погасяване/разпределение на суми, за погасяване на задължението по ИД, когато има няколко взискателя с един изпълнителен титул не се различава от общия случай на създаване на разпределение на суми. Разликата при разпределение на суми...
За извършване на банковите транзакции и преводи голяма част от банките удържат такси. С оглед правилното въвеждане на информацията по изпълнителните дела в частта на паричните потоци е важно тези такси да бъдат отразявани коректно в системата. Съще...
Често срещан е случаят, когато длъжник плати задължението или част от него директно на взискателя. В този случай предмета на изпълнение се погасява, но остават дължими таксите за ЧСИ - обикновени такси; т.26 и др. Принципът на погасяване не се разл...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Системата Енфорсър дава възможност за ръчно погасяване на т.26 при извършване на разпределение/погасяване/ на постъпила сума. * Преди да се пристъпи към ръчно въвеждане на стойност за т. 26 от падащото меню "Погаси т.26" се избира стойност - НЕ. То...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София