Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Дълг и предмети на изпълнение > Такси по изп.дело
   

Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводсто, който позволява издаването на следните счетоводни документи: * Сметка по чл. 79 * Фактура * комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура * Кредитно известие * Дебитно известие ...
Често срещан случай е по дадено изпълнително дело да има няколко длъжника. За различните длъчжници ЧСИ извършва различни действия, за кото начислява такси. Системата "Енфорсър" позволява да бъдат начислявани такси на конкретен длъжник. Начисляванет...
Съгласно ТТРЗЧСИ, за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа частния съдебен изпълнител събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното взема...
В системата Енфорсър начина на плащане на сметката/фактурата не може да се посочва директно в сметка/фактура. Това дали постъпила сума е платена в брой или по сметка се определя от полето "плащане" в сметка/фактура (това е едно от постъпилите плащан...
Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси. Основни принципи на функцията за изчисляване на ...
Описание Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Поради това, Енфорсър, притежава ред функции за улесняване работата с такси. Някои от тях са: * Бързо и лесно начисляване на такси по множество изпълнителни дела. *...
За извършване на банковите транзакции и преводи голяма част от банките удържат такси. С оглед правилното въвеждане на информацията по изпълнителните дела в частта на паричните потоци е важно тези такси да бъдат отразявани коректно в системата. Съще...
Възможно е информацията при въвеждане на постъпило плащане в брой, да бъде объркана. Това рефлектира на ПКО, който се записва автоматично в системата. Системата позволява ПКО да бъде редактиран, но не и изтрит. Трябва да се отбележи, че редакцията на п...
Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на гр...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София