Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Функция "Импорт на плащания" в системата Енфорсър.
Добавено от Георги Иванов на 29 April 2014 01:45 PM

С нововъведената функция импорт на плащанията, въвеждането на постъпилите суми в системата е лесна и приятна работа.

Процедурата по импортиране на постъпилите плащания минава през няколко етапа и стъпки:

1.Създаване на файл с постъпили плащания за текущ период;

В настоящата статия ще разгледаме стъпките за създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк;

1.1 Създаване на файл за импорт от Първа инвестиционна банка:

 • генерирането на файл за импорт от ПИБ се извършва в раздел "Отчети по сметки"--> избира се банковата сметка, периода на плащанията, вид - "Кредит"
 • избира се формата на файла за експорт - "txt" (фиг.1)

 

 • стойността на полето за "Разделител" не се промвня;

 • избира се директория където генерираният файл да бъде записан;

1.2. Създаване на файл за импорт от ОББ:

 • в извлечение по сметка се избира периода на извлечението за експорт;

 • в полето "или въведете име на файл" се въвежда наименование за експортирания файл, както и т.нар. път на файла (пример: c\export\OBB - по този начин се задава път на файла или казано по друг начин къде да се запише файла, в посочения пример файлът ше се запише в директория "с", папка "export" с наименование "ОВВ");
 • в полето "Формат на файла" се избира ".txt", след което файлът се експортира в желана директория;
 • след като бъде експортиран в избраната директория, файлът се отваря с текстообработваща програма "notepad" и отново се записва с команда "Save as" в избрана директория;

1.3. Създаване на файл за импорт от Уникредит Булбанк:

 •  файлът за импорт на плащания от Уникредит булбанк се създава в раздел "Информация"-->"Движения"--> "Разширено търсене"
 • Избира се банковата сметка, тип (кредит), период;
 • с бутона покажи се генерира банковото извлечение;
 • от бутона на фиг. 5 се генерира извлечението в .xls формат;

1.4.  Създаване на файл за импорт от Юробанк:

 • избира се банковата сметка, за която ще се създава файла за импорт --> движения --> повече
 • избира се периода и типа (Кредит)
 • натиска се бутона "Покажи" - генерират се постъпленията за избрания период;
 • файлът се запазва във формат ".xls"

1.5.  Създаване на файл за импорт от ЦКБ:

 • Раздел „Справки“ --> „Движения по сметки“
 • Избира се периода за постъпилите суми, които ще се експортират в „Енфорсър“
 • Задава се отметка в полето „Кредит“, за да излезнат само постъпилите суми за избрания период;
 • Въведената информация се потвърждава от бутона „ОК“
 • Изведените резултати се запаметяват като HTML файл с десен бутон --> „save as..“--> в полето „save as type“ се избира „Webpage,HTML only“, задава се и директорията където да се запише файла;

 

 1.  2.  

  3.  4. 

 

2.Импортиране на създадения файл в системата "Енфорсър";

ВАЖНО: За да работи функцията импорт на п, информацията за банковите сметки (IBAN и BIC на банката) трябва да бъде въведена коректно.

2.1 Импорта на постъпилите плащания се извършва в раздел „Счетоводство“ на глобалното меню, подраздел „Постъпили плащания“ от бутона „Импорт на плащания“ 

2.2 Във формата „Импорт на плащания“ се избира:

2.3 в полето „Сметка“ се избира сметката, за която се отнасят постъпилите плащания;

2.4 в полето „Експорт от банка“ от бутона „Browse“ се избира предварително запаметения файл на постъпилите плащания; Този файл се експортира от електронното банкиране. Точната процедура за експорт зависи от конкретната банка. За детайли вижте точка 3.

2.5 направените промени се записват;

2.6 отваря се таблица "Импорт на плащния" съдържаща редове с постъпилите плащания. За всяка позиция от входния файл има един ред.

Таблицата съдържа следните полета:

 

Дата

Приход

Превод №

Основание

Основание (допълнително)

Изп.дело №

Задължено лице

Вносител

Детайли

Доброволно

Произход

 

Системата автоматично попълва полетата дата, приход, превод №, Основание, Основание (допълнително), вносител, детайли. Ако плащането има коректно попълнено номер на дело то системата разпознава и попълва и полетата Изп. дело № и задължено лице (с други думи, ако основанието на плащане за плащането съдържа номера на дело, системата автоматично разпределя плащането към съответното дело).

Така представените данни следват да бъдат прегледани. Ако е необходимо се правят ръчни корекции. След това данните се записват.

Забележка: Системата не импортира два пъти едно и също плащане. С други думи, ако има плащане с определена референция в системата, то няма да бъде импортирано втори път.

3. Процедура за експорт от електронното банкиране. Тази процедура зависи от конкретната банка. Следва кратко описание на формата, за отделните банки:

3.1 ЦКБ: Прави се отчет за постъпили плащания за определен период. След като системата ви пренасочи към изглед със всички плащания за периода се използва функцията "File, Save as" на браузъра, и се записва онлайн изгледа като .html файл на компютъра. 

 

 

 

(5 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София