Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси

Системата Енфорсър позволява автоматично начисляване на т.31 за размера на удържаните от банките такси за превод. Как работи функцията? След промяна на изходящо плащане въведено в Енфорсър на "ПРЕВЕДЕНО", системата автоматично начислява т.31 за ...
Едно от нововъведенията на корпоративната версия на системата "Енфорсър" 2.0 е възможността за аналитичното следене на специалната сметка на ЧСИ. Аналитичното следене на специалната сметка има информативен характер за това какви суми са постъпили и...
Системата "Енфорсър" позволява, информацията за изпълнително дело, да бъде отбелязана в системата. Това позволява архивираното изпълнително дело, да бъде намирано лесно, а също премахва нуждата от използване и попълването на информацията в хартиени рег...
Увод След като мобилното приложение е успешно инсталирано (за инсталация вижте ТУК [1]) и документите са отбелязани като "взети" в програмата Енфорсър (за отбелязване на вземанe/връщане вижте ТУК [2]) , призовкарят/връчителят се уверява, че същите са ...
Процесът по въвеждане на дълг отнасящ се за дело за издръжка не се различава от общия случай на въвеждане на дълг по изпълнително дело, но при въвеждането му е важно да се обърне внимание на някои особенности. Системата трябва да бъде нстроена така, че...
За да бъде коректно водена аналитичността на даден специална сметка, то трябва да й бъде зададено начално салдо и период за него. Въвеждането на началното салдо се извършва в раздел "Администрация" на системата --> подразел "Финансови настройки"--> ...
За да може системата Енфорсър да синхронизира данните на ЧСИ с регистъра на длъжниците е необходимо да бъдат въведени потребителско име и парола на ЧСИ в администрацията на системата. Стъпките са следните: 1. Отваряте администрацията на системата Ен...
Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълване на отчетите за Министерство на правосъдието(МП) и Камара на частните съдебни изпълнители(КЧСИ). Поради изискването на МП справката да бъде попълвана в тяхната онлайн систе...
Процедурата по изготвяне на дневниците по ДДС минава през няколко етапа.В тази статия няма да се спираме на описанието на възможностите на раздела Дневници по ДДС и неговия изглед.Основната цел на тази статия е да обясни работния процес в неговите най-...
Какво да правя, когато OpenOffice изписва грешка и не мога да си отворя документа? Причината, офис пакета (OpenOffice) да изписва грешката посочена на снимката горе и документите да не могат да бъдат отворени е в символите, които се използват при по...
Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасявния по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за деактивира...
Новата версия на системата Енфорсър 2.0 е с разширена функционалност, която дава възможност да се правят промени в информацията на изходящите документи, след което те да бъдат записвани директно в бланката на документа. При тази версия на системата ...
Системата "Енфорсър" дава възможност да се добавя информация за взискателите и длъжниците в шаблоните за сметка/фактура. Това става чрез използването на променливи,процес, който е идентичен и при изготвянето на шаблони за изходящи документи. Променл...
Процедурата по добавяне на нови протоколи,обявления,постановления се сътои от следните няколко стъпки: * Добавяне на ново описание; * Добавяне на шаблон към новото описание; 1. Добавяне на ново описание: * Добавянето на допълнителни описан...
Системата "Енфорсър" дава възможност да бъде направена връзка между отделни лица в системата. Връзката на лицата зависи от правното основание, което ги свързва. Начините за добавяне на отношение между лица са няколко: * При създаване на ново ли...
Разширяването на функционалностите на корпоративната версия на "Енфорсър" и създаването на мофула "Е-дело", дава възможност прикачването на изображения във формат .PDF към определен документ. Важно е да се отбележи, че тази функция е налична само за...
Увод Мобилното приложение "Enforcer" част от модул "Мобилен достъп (Бета)" се използва основно за следене в реално време на процеса на връчване на книжа от страна на призовкарите/връчителите. За тази цел, всеки призовкар/връчител следва да има добавен...
При изчисленията за погасяване системата Енфорсър следи каква част от всяко плащане отива за материален интерес, т.26, и ДДС т.26. В системата тези суми се смятат до 2 знак след десетичната запетая. Поради това в определени случаи има закръгляне и ...
С оглед функционалността на системата "Енфорсър", за да бъде избегната нуждата от използване на допълнителен софтуер за фактуриране, системата позволява да бъдат издавани сметки и фактури на лица, които не са страни по изпълнителнио дела. Такъв пример ...
Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни де...
Понякога искаме да изходираме документи до длъжници, които не са по последователни дела, като общото между тези длъжници е че отговарят на определен критерий. Най-често този критерий е че не са плащали последните Х месеца, или по техните дела няма изхо...
Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ за изпълнението на паричното вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума или това е т.нар. т.26. Самия метод на изчисление на т.26 не представлява трудност от гледна точка на изчислението й, върху целия предмет на изпълнение. ...
Системата поддържа импортиране на плащания в брой от Кеш Терминал. Плащанията се импортират от файл във CSV формат. CSV файла трябва да съдържа следните полета, разделени със символ ";" 1. Име на длъжник 2. ЕГН на длъжник 3. Име на вносител 4....
Увод Мобилното приложение "Енфорсър" е разработено така, че да позволява работа при временна липса или бавна интернет връзка било поради изчерпано количесто данни на максимална скорост или поради лошо покритие от мобилния оператор. Това, обаче, при...
QZ Tray е интегриран в системата Енфорсър. За инсталация, можете да използвате менюто: "Инструменти", "Е-дело", "Инсталация", "свали QZ Tray" Като алтернатива, можете да използвате приложеният към тази статия файл. След сваляне на изпълнимия ф...
Увод Мобилното приложение е част от модул "Мобилен достъп (бета)" на Енфорсър ООД. За по-подробно описание на тази услугата, моля кликнете тук [1]! Инсталация на мобилно приложение NB: Мобилното приложение работи само с мобилните телефони с операц...
Инсталиране на google authenticator за браузери: 1. Намирате приложението GOOGLE AUTHENTICATOR в съответната търсачка, която използвате (търсенето и инасталирането е аналогично и за потребителите на MOZILA FIREFOX - разширението се казва FIREFOX AUT...
OPENVPN e отворен, безплатен софтуер за изграждане на виртуални частни мрежи. Той може да се използва за сигурен, криптиран отдалечен достъп до вашата офис мрежа или до облачната инсталация на системата Енфорсър. OPENVPN предоставя техники за изграж...
След версия 1.0.20.450 на Енфорсър, използването на JAVA за работа на интегрираната споделена папка се прекратява. За да използвате меню "Файл", бутон "Редактирай" в бъдеще, е необходимо да извършите следната операция на всеки компютър, на който се ...
Често срещан случай е по дадено изпълнително дело да има няколко длъжника. За различните длъчжници ЧСИ извършва различни действия, за кото начислява такси. Системата "Енфорсър" позволява да бъдат начислявани такси на конкретен длъжник. Начисляванет...
Системата "Енфорсър" позволява проверка на длъжник(в качеството си на физическо или юридическо лице) по изпълнително дело, дали има образувани дела при други частни съдебни изпълнители. Проверката се извършва в раздел "КЧСИ" на глобалното меню --> п...
Търсене Във всички списъци на системата има меню "Търси" с елементи: Търси - Статичен изглед Показва изглед на всички възможни критерии за търсене отнасящи се за търсения обект, подредени в табличен списък със две или три колони Търси - Динами...
Входиране на документ с Е-дело е лесна процедура, за изпълнението, на която е необходимо да се спазват някои основни стъпки: 1. Попълва се формата за "Входящ документ" (формата се попълва по стандартния за системата начин от раздел "Входящ регистър"...
Секция "Постъпили плащания" в раздел "Счетоводство" представлява списък (таблица) с информация за постъпили и постъпващи плащания в кантората на ЧСИ. Плащанията могат да бъдат от длъжник, взискатели,3 за предплащане на такси, задатъци, суми от публични...
Следващата важна задача след като бъде образувано изпълнително дело е правилното попълване на изпълнителният титул и страните по него. Стъпки за попълване на страните по изпълнителното дело: * Отваря се изпълнителното дело, за което ще се попълв...
Образуването на изпълнително дело по обезпечителна заповед се образува по стандартния начин за образуване на изпълнително дело. Информация за това може да видите тук: Как се образува изпълнително дело? [1] Единствената особенност, на която трябва да...
В системата Енфорсър ново дело се образува като се входира молбата за образуване на изпълнително дело от взискателя. Със самото входиране се образува и новото изпълнително дело. Основната стъпка при образуване на ново ИД е правилното входиране на мо...
Раздела "Работна дъска" на системата Енфорсър, представлява работен календар, върху който се отбелязват всички предстоящите действия по изпълните дела и по - конкретно действията обвързани със определени срокове. Радела "Работна дъска" осигурява по ...
За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита "Таен код" За да изпозва потребителя повторна автентикация е необходимо тя да бъде активирана в администрацията на системата --> раздел "Потребители" --> поле "Вторична ...
Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси: - Перимиране на изпълнително дело. При този казус ста...
Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси. Основни принципи на функцията за изчисляване на ...
Проблем: След определени версии на интернет браузърите FIREFOX, GOOGLE CHROME (версия 79+), EDGE и CHROMIM не се показва отметка за запазване на избора при използване на бутона "Редактирай". Решение: Изтеглете следния ZIP файл, който модифицир...
В системата Енфорсър съществува възможност както да се изходират масово документи, така и да се входират. За разлика от изходирането, при входирането на документи не е нужно да се правят шаблони за входиране. Важно е само да се отбележи, че масовото вх...
Системата Енфорсър дава възможност да се съставят данните, необходими за попълването на отчетите на ЧСИ за КЧСИ и МП автоматично. Изчисленията в отчета са изцяло съобразени с изискванията, на които трябва да отговарят отчетите на ЧСИ, определени в Н...
За да можете да се свържете с Енфорсър чрез отдалечен достъп (VPN) е необходимо да изпълните следните стъпки: 1. Трябва да имате конфигурационен файл за връзка със сървъра. Този конфигурационен файл ние ще ви изпратим по емайл. Най-често той се казв...
За да можете да се свържете с Енфорсър чрез отдалечен достъп (VPN) е необходимо да имате: 1. Инсталиран OpenVPN (за инструкции, моля прегледайте: Инсталиране на openvpn [1] ) 2. Конфигурационен файл ENF(чси№)DC.ENF.OVPN . Този файл ние ще ви изпр...
Въвеждане на настройките за сканиране на документите в модълът Е-дело се въвеждат в адмнистрация на системата --> раздел "Системни променливи" --> панел на формата "ecase" В настоящата статия са отбелязани и описани полетата, за които може да възник...
За да работи правилно сканирането на документите и сканираните изображения да се разпознават коректно от Енфорсър, трябва да бъдат направени настройки на сканиращият софтуер, и той неговата версия трябва да е актуална. ВАЖНО: Преди да продължите, мо...
Създаването на системата за техническа поддръжка е една от основните стъпки за подобряване обслужването на клиентите както и повишаване на тяхното качеството на работа. Но как равоти системата за теническа поддръжка? Системата за техническа поддр...
Системата Енфорсър позволява начисляването на ДДС за лични нужди в попълваните дневници по ДДС. Начисляването на ДДС за лично ползване се извършва в раздел "Счетоводство" --> Дневник продажби --> от бутона "Добави" се отваря форма "Продажби" Попъ...
Извършването на погасяване/разпределение на суми, за погасяване на задължението по ИД, когато има няколко взискателя с един изпълнителен титул не се различава от общия случай на създаване на разпределение на суми. Разликата при разпределение на суми...
Понякогa можете да получите странна грешка при отваряне на файловете на изходящите документи. Грешката изглежда по подобен начин: Тази грешка може да значи две неща: 1. Самият шаблон за изх.документ не е правилно направен. В този случай трябв...
Актуализация на 21.12.2020г. Поради едновременно обновяване на Windows и Firefox, някои клиенти могат да има проблем с работа с бутона "Редактирай". Стъпките, които следва да се извършат са: * Премахване на Enftoolkit от комютъра. Някои клиен...
До този момент, достъпът до програмата Енфорсър за всички клиенти ползващи облачната услуга се осъществяваше посредством криптирана OPENVPN връзка. Тъй като, обаче, клиенти срещат проблеми с използването на VPN-a, било поради трудност на работа или др....
Считано от 08.10.2019г., с цел по-голям сигурност и въвеждане в съответствие с GDPR (ОРЗД), за взискатели на ЧСИ ползващи услугата отдалечен достъп до информацията в програмата Енфорсър се въвежда нов начин за вписване (вход) в системата, а именно: ...
Във връзка с промените в ГПК, за да отговори на нуждите на клиентите и да се подобри отчетността на връчваните документи от канторите на ЧСИ в системата Енфорсър се въвеждат нововъведения в системата за отчитане на връчване на документите. Етапи на ...
Български Пощи имат нова обратна разписка, считано от 01.08.2016 година. За клиентите на Енфорсър, които не са променяли името на шаблона за обратна разписка за Български пощи, новата разписка ще бъде активирана със версия 1.0.20.536 . Ако името...
Нулирането на паролата за регистър взискатели се осъществява през формата за вписване (login) чрез следните стъпки: ВАЖНО: Паролата и генерираният код за достъп важи за всички системи на ЧСИ, до които е предоставен достъп на съответният потребителск...
Във връзка с новите промени в ТТРЗЧСИ, гласящи, че при доброволно изплащане на дългът по ИД в срока за доброволно изпълнение, длъжникът не дължи т.26 в системата Енфорсър беше добавена възможност т.26 да може да се опрости. Това се извършва в разде...
Увод Тъй като хартиеният документ/носител е от съществено значение за българската правна действителност, въведохме опция действията на връчителя извършени чрез мобилното приложение да мога да бъдат документирани на хартиен носител. Всеки одобрен оп...
Подготовката на нов компютър за работа със системата Енфорсър за клиенти използващи услугата облачна инсталация, преминава през следните етапи: 1. Инсталиране на OpenVPN. Подробности относно инсталиране на програмата Open VPN са описани в статията -...
Много често срещан казус е въвеждането на множество изпълнителни листове с по няколко длъжника и няколко предмета на изпълнение по едно изпълнително дело. Системата Енфорсър позволява изходирането на документ със избрани данни за дълг по длъжник. *...
Дата последна ревизия: 12.12.2014 Адрес на документа: http://goo.gl/07C4Dc (малки/големи букви имат значение) Моля разпечатайте и поставете до скенера. Ръководство за правилно сканиране и подреждане на документи с Енфорсър * Не сканирайт...
Предварителни изисквания: За да може да преглеждате документи през регистъра на взискателите е необходимо съответния ЧСИ да ползва определени модули на Енфорсър. Това на първо място е модула за е-дело, и на второ място модула "Мост между регистър вз...
Поради възникнали питания от страна на клиентите на "Енфорсър", за това как да бъдат отбелязвани предплатените такси от взискател и възможността да не влизат в общата сума на начислените таксите по ТТРЗЧСИ, бяха добавени нови променливи полета за да мо...
При активиране на услугата мост регистър взискатели система Енфорсър, от регистъра на взискателите могат да се преглеждат e-документи. Услугата използва tcp порт 20443 за комуникация. За да работи услугата трябва да отворите порт 20443 на вашия...
При първоначално внедряване на система Енфорсър можем да прехвърлим вече въведените (наследени) данни на ЧСИ от система JES към система Енфорсър. Прехвърлянето на тези данни се заплаща отделно. За да получите конкретна оферта, моля свържете се с нас...
Прехвърлянето на архив на ЧСИ включва програмното прехвърляне на изпълнителни дела от система ЧСИ-изпращач (Енфорсър) в система на друг ЧСИ-получател (Енфорсър). Описание на процеса Процедурата по прехвърляне на архив не е изцяло автоматична и и...
Основни елементи на екрана и тяхната подредба В тази глава ще се запознаем с начина, по който са организирани отделните елементи на системата на екрана, и за какво служат отделните елементи. Основен изглед на системата. Йерархия на разделите ...
Описание на проблема При импорт на плащания от файл от интернет банкиране, който е в CSV формат, понякога се получава съобщение от типа \"Във файла, на линия има общо бр. символа за разделител от очаквани бр. !\" Причина за проблема CSV фай...
Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълването на отчетите към Министерство на правосъдието и Камара на частните съдебни изпълнители. Важно е да бъдат отчетени някои особенности при въвеждане на данни в системата, за да ...
Следенето на издадени фактури е важен процес, както за добрата отчетност и следенето на плащанията, така и за правилното следене на паричните потоци в кантората на ЧСИ. Търсенето и следенето на неплатените фактури се извършва в раздел "Счетоводство...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Промяна на парола за регистър взискатели се извършва от бутона "Профил" след извършено успешно вписване на потребителя в Регистъра на взискателите. Попълват се полетата за: * - Текуща парола (паролата с която потребителят се е вписал в Регистъра...
Промяна на парола и име на вече съществуващ потребител. Бутона "Профил" служи за промяна на име и парола на вече съществуващ потребител в системата Енфорсър. * Поле "Потребителско име:" - показва потребителското име, с което лицето се вписва в с...
Правата за преглед на информация по изпълнителни дела, които имат отдалечените потребители (взискател/представител на взискател) по подразбиране са преглед на: * Бележки; * Задачи; * Сметки/фактури; * Изходящи плащания; * Такси; * Е-докум...
Увод След продължителни разговори със съдебни изпълнители установихме, че предпочитания метод за работа с мобилното приложение и в частност връчването е действията на призовкарите, които довеждат до правно значим последици да подлеж на предварителна п...
Системата "Енфорсър" дава възможност да бъдат изготвени директно от нея необходимите файлове с коректно попълнени данни за НАП. Това дава възможност на ЧСИ, регистрирани по ДДС, да изготвят и предават лесно своите дневници за направените покупки и прод...
В системта "Енфорсър" може да възникне разлика в сумите между издаваната сметка и фактурата отнасяща се към нея. Това се получава тогава когато в колоната \"Платена\" на формата \"Такси в сметката\" се зададе стойност от падащото меню "Не". В този случ...
Възможно е информацията при въвеждане на постъпило плащане в брой, да бъде объркана. Това рефлектира на ПКО, който се записва автоматично в системата. Системата позволява ПКО да бъде редактиран, но не и изтрит. Трябва да се отбележи, че редакцията на п...
В системата "Енфорсър" съществуват, ноякои защитни механизми, създадени с цел ограничаване допускането на грешки. Една от тези защити е невъзможността одобрени и/или преведени плащания да бъдат редактирани. Тази опция е въведена с цел ограничаване допу...
Въвеждането на ОЛП в системата Енфорсър се извършва от Администрация на системата -->Финансови настройки В панела на Формата \"БНБ Основен лихвен процент\" от бутона \"Добави нов процент\" се въвеждат месеца (като стойност в полето \"Дата\" се въвеж...
Системата Енфорсър дава възможност за ръчно погасяване на т.26 при извършване на разпределение/погасяване/ на постъпила сума. * Преди да се пристъпи към ръчно въвеждане на стойност за т. 26 от падащото меню "Погаси т.26" се избира стойност - НЕ. То...
След въвеждането на новият Регистър на длъжниците, системата Енфорсър претърпя някои промени във функционалностите свързани с връзките между нея и новият регистър. Основни функции и възможности на системата "Енфорсър", касаещи синхронизацията с нови...
Увод Крайната цел на функциите на мобилния модул свързани с връчването е да предостави на ЧСИ точна и ясна картина свързана с работата на призовкарите. Програмата Енфорсър в комбинация с мобилния модул позволява голям набор от справки, чрез които Ч...
Най - общото понятие за суброгация е встъпване в правата на удовлетворения кредитор от страна на трето лице. Суброгирането на задължение в системата "Енфорсър" преминава през следните етапи и стъпки: * първоначално въведения взискател се променя...
Сумите на изходящите плащания се оцветяват в зелено, когато има равенство между постъпилата сума и преведените суми, отнасящи се за това постъпило плащане. Това е допълнителна опция за проверка и по-голяма сигурност при работата с паричните потоци и тя...
Информацията, която се генерира с програмата Енфорсър се състои от три компонента (отнася се само за Енфорсър 2.0): 1. Данни, които се намират в релационна база данни. Това са всички данни в програмата, без създадените записани файлове (OpenOffice ф...
Системата Енфорсър позволява създаването на различни допълнителни наименования на описания на някои от елементите на падащите менюта, панели, прозорци. Добавянето на допълнителни описания на тези елементи се извършва в раздел "Описания" от администр...
Въвеждането на нов изходящ документ се извършва в "Администрация" ма системата --> раздел "Изходящи документи" --> "Добави" Отваря се форма "Описание на изходящ документ"-->"Основни". Съдържанието на полетата във формата имат връзка с генерирането ...
Добавянето на събитие на работната дъска може да се извърши по следните начини: * Автоматично добавяне на събития- когато събитието се добави директно в изпълнителното дело (насрочи се опис;продан;въвод и др), то автоматично се отбелязва на работна...
Показване на дела, подлежащи на перемция. Делата подлежащи на перемция могат да бъдат филтрирани в регистъра на заведените дела на системата Енфорсър. Филтъра за перемция на дела се намира в раздел "Регистър заведени дела" --> бутон "Търси" - ста...
Най-популярни статии 
 
Най-нови статии 
 
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София