Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Други
   

Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълване на отчетите за Министерство на правосъдието(МП) и Камара на частните съдебни изпълнители(КЧСИ). Поради изискването на МП справката да бъде попълвана в тяхната онлайн систе...
Системата "Енфорсър" дава възможност да бъде направена връзка между отделни лица в системата. Връзката на лицата зависи от правното основание, което ги свързва. Начините за добавяне на отношение между лица са няколко: * При създаване на ново ли...
Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни де...
След версия 1.0.20.450 на Енфорсър, използването на JAVA за работа на интегрираната споделена папка се прекратява. За да използвате меню "Файл", бутон "Редактирай" в бъдеще, е необходимо да извършите следната операция на всеки компютър, на който се ...
Отдалечения достъп до системата Енфорсър се осъществява посредством т.нар "виртуална" частна мрежа (VPN). Тази мрежа представлява изграден "тунел" през интернет, който е криптиран и не може да бъде подслушван. За да може да се осъществи този дос...
За да може да се работи с програмата Енфорсър на нов компютър, трябва да бъдат инсталирани следните програми: 1. Браузър Google Chrome 2. Текстообработваща програма LibreOffice 3. Най-нова версия на JAVA TM След като се инсталират тези прог...
За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита "Таен код" За да изпозва потребителя повторна автентикация е необходимо тя да бъде активирана в администрацията на системата --> раздел "Потребители" --> поле "Вторична ...
Проблем: След определени версии на интернет браузърите FIREFOX, GOOGLE CHROME (версия 79+), EDGE и CHROMIM не се показва отметка за запазване на избора при използване на бутона "Редактирай". Решение: Изтеглете следния ZIP файл, който модифицир...
Системата Енфорсър дава възможност да се съставят данните, необходими за попълването на отчетите на ЧСИ за КЧСИ и МП автоматично. Изчисленията в отчета са изцяло съобразени с изискванията, на които трябва да отговарят отчетите на ЧСИ, определени в Н...
Има няколко причини поради, които не можете да се свържете с програмата. Първата е поради проблем в мрежата във вашия офис. Ако, на екрана получите надпис, който посочва, че няма връзка с посочения адрес, то първата група причини може да са *...
Актуализация на 21.12.2020г. Поради едновременно обновяване на Windows и Firefox, някои клиенти могат да има проблем с работа с бутона "Редактирай". Стъпките, които следва да се извършат са: * Премахване на Enftoolkit от комютъра. Някои клиен...
До този момент, достъпът до програмата Енфорсър за всички клиенти ползващи облачната услуга се осъществяваше посредством криптирана OPENVPN връзка. Тъй като, обаче, клиенти срещат проблеми с използването на VPN-a, било поради трудност на работа или др....
Подготовката на нов компютър за работа със системата Енфорсър за клиенти използващи услугата облачна инсталация, преминава през следните етапи: 1. Инсталиране на OpenVPN. Подробности относно инсталиране на програмата Open VPN са описани в статията -...
Основни елементи на екрана и тяхната подредба В тази глава ще се запознаем с начина, по който са организирани отделните елементи на системата на екрана, и за какво служат отделните елементи. Основен изглед на системата. Йерархия на разделите ...
Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълването на отчетите към Министерство на правосъдието и Камара на частните съдебни изпълнители. Важно е да бъдат отчетени някои особенности при въвеждане на данни в системата, за да ...
Промяна на парола и име на вече съществуващ потребител. Бутона "Профил" служи за промяна на име и парола на вече съществуващ потребител в системата Енфорсър. * Поле "Потребителско име:" - показва потребителското име, с което лицето се вписва в с...
Информацията, която се генерира с програмата Енфорсър се състои от три компонента (отнася се само за Енфорсър 2.0): 1. Данни, които се намират в релационна база данни. Това са всички данни в програмата, без създадените записани файлове (OpenOffice ф...
Добавянето на събитие на работната дъска може да се извърши по следните начини: * Автоматично добавяне на събития- когато събитието се добави директно в изпълнителното дело (насрочи се опис;продан;въвод и др), то автоматично се отбелязва на работна...
Показване на дела, подлежащи на перемция. Делата подлежащи на перемция могат да бъдат филтрирани в регистъра на заведените дела на системата Енфорсър. Филтъра за перемция на дела се намира в раздел "Регистър заведени дела" --> бутон "Търси" - ста...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София