Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Дълг и предмети на изпълнение
 

Процесът по въвеждане на дълг отнасящ се за дело за издръжка не се различава от общия случай на въвеждане на дълг по изпълнително дело, но при въвеждането му е важно да се обърне внимание на някои особенности. Системата трябва да бъде нстроена така, че...
Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени суми по и...
Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасявния по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за деактивира...
Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин: Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите? . "Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна. Предимства: * За...
Има няколко възможни причини дълга в един изходящ документ да бъде различен (грешен) спрямо дълга за длъжника в раздела "дълг". 1. Датата за дълг в изходящия документ. 2. Длъжника, въведен в основна информация на изпълнителното дело, не присъст...
Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни де...
Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ за изпълнението на паричното вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума или това е т.нар. т.26. Самия метод на изчисление на т.26 не представлява трудност от гледна точка на изчислението й, върху целия предмет на изпълнение. ...
Често възникват въпроси от страна на длъжници и взискатели, за това как системата "Енфорсър" изчислява лихвата по даден дълг. Много често също така някоя страна по делото иска да види детайлна справка за натрупаната лихва по дълга. Системата позволява ...
Въвеждане на дълг Данните за дълга за изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. В този раздел присъстват три секции: * Предмет на изпълнение (горя вдясно) * Такси (долу вдясно) * Сметка за ра...
Както постъпилите, така и изходящите плащания, трябва да бъдат добавяни в системата "Енфорсър". Тази процедура е много важна, за да бъде следено точно движението на сумите по изпълнителните дела и по специалните сметки на ЧСИ като цяло. Ако изходящите ...
Образуването на изпълнително дело по обезпечителна заповед се образува по стандартния начин за образуване на изпълнително дело. Информация за това може да видите тук: Как се образува изпълнително дело? [1] Единствената особенност, на която трябва да...
Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.) Стъпки: * Във входящия регистър се входира документа удостоверяващ наличието на задължения; Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Стъпки: * Във "Вх.рег." на менюто н...
Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси: - Перимиране на изпълнително дело. При този казус ста...
Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси. Основни принципи на функцията за изчисляване на ...
Много често срещан казус е въвеждането на множество изпълнителни листове с по няколко длъжника и няколко предмета на изпълнение по едно изпълнително дело. Системата Енфорсър позволява изходирането на документ със избрани данни за дълг по длъжник. *...
Възможните причини за липсата на стойности за дълг в бланките, генерирани от ситемата "Енфорсър" могат да бъдат следните: * Разлика в страните по изпълнителното дело и въведения дълг в предмета на изпълнение. Възможна причина за тази грешка е промя...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Системата Енфорсър дава възможност за ръчно погасяване на т.26 при извършване на разпределение/погасяване/ на постъпила сума. * Преди да се пристъпи към ръчно въвеждане на стойност за т. 26 от падащото меню "Погаси т.26" се избира стойност - НЕ. То...
Най - общото понятие за суброгация е встъпване в правата на удовлетворения кредитор от страна на трето лице. Суброгирането на задължение в системата "Енфорсър" преминава през следните етапи и стъпки: * първоначално въведения взискател се променя...
Показване на дела, подлежащи на перемция. Делата подлежащи на перемция могат да бъдат филтрирани в регистъра на заведените дела на системата Енфорсър. Филтъра за перемция на дела се намира в раздел "Регистър заведени дела" --> бутон "Търси" - ста...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София